BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek leśny od osób prawnych

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 425 44 50, pokój nr 12-13

Wymagane dokumenty

 • akt własności – do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia)
 • umowa dzierżawy, najmu, użyczenia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Gdzie odebrać formularze:

 • URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
  Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pokój nr 12-13, bądź z załącznika poniżej
 • Opłaty:

  Podatek płatny jest w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca roku podatkowego na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Rucianem-Nidzie, nr konta 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001.

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

  Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

  Inne wskazówki, uwagi:

  Do 15 stycznia każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek leśny na formularzu DL - 1. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

  Wysokość podatku leśnego jest określana przez podatnika w deklaracji.

  Jeżeli podatnik nie dokona zapłaty podatku w ustawowych terminach, powinien zgodnie z art. 53 § 3 oraz § 4 Ordynacji podatkowej naliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej.
  Odsetki naliczane są od dnia następnego po dniu upływu terminu płatności podatku.
  Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowania w ciągu 7 dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawiany jest tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (według właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

  Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust.5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)

  Podatek płatny jest bez wezwania w 12 ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca.
  Kwotę (ogółem i raty) podatku leśnego - wynikające z deklaracji DL-1 należy zaokrąglić do pełnych złotych (art. 3 pkt 3b i art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
  Obowiązek składania deklaracji DL-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku leśnym.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2023 r. poz. 2383),
  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

  Opracował

  Ilona Makowiecka

  Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

  Ilona Makowiecka

  Data sporządzenia

  niedziela, 31 gru 2017 11:50

  Data zatwierdzenia

  czwartek, 4 wrz 2003 18:47
  Pliki do pobrania:
  Data dodania: niedziela, 31 gru 2017 11:50
  Data upublicznienia: czwartek, 4 wrz 2003 18:47
  Opublikował(a): Tomasz Frąckiewicz
  Zaakceptował(a):
  Artykuł był czytany: 3991 razy
  Ilość edycji: 1