BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata targowa

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 425 44 50, pokój nr 12-13

Opłaty:

Na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida wprowadzono opłatę targową uchwałą Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XVI/128/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku.

W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2016 roku stawka dzienna opłaty targowej wynosi odpowiednio:

1. przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wozu konnego, dotyczącej producentów płodów rolnych 6,00zł
2. przy sprzedaży z samochodu osobowego, namiotu, stoiska lub straganu 21,00zł
3. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy, naczepy 22,00zł
4. przy sprzedaży w innej formie 12,00zł

Podatnikami opłaty targowej są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży na targowiskach.

Poprzez pojęcie targowiska rozumie się wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

Zgodnie z art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art.15 ust.1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Opłata targowa pobierana jest codziennie przez inkasentów, w godzinach zapewniających pobór należności od wszystkich handlujących.

Inkasentami opłaty targowej są:
1) na terenie Gminy Ruciane-Nida- sołtysi sołectw
2) na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida – ZGK Sp. zo. o. w Rucianem-Nidzie, ul. Leśna 10, 12-220 Ruciane-Nida

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1372),
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.),
- Uchwała nr LIX/553/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej

Opracował

Ilona Makowiecka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Ilona Makowiecka

Data sporządzenia

środa, 20 sty 2021 08:14

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 13 wrz 2004 18:52