BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny od osób prawnych

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 425 44 50, pokój nr 12-13

Wymagane dokumenty

 • akt własności – do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia)
 • umowa dzierżawy, najmu, użyczenia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Gdzie odebrać formularze:

 • URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
  Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pokój nr 12-13, bądź z załącznika poniżej.
 • Opłaty:

  Podatek płatny jest w 4 ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Rucianem-Nidzie, nr konta 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001.

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

  Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

  Inne wskazówki, uwagi:

  Do 15 stycznia każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek rolny na formularzu DR-1. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
  Wysokość podatku rolnego jest określana przez podatnika w deklaracji.
  Termin płatności podatku rolnego określa art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333).
  Podatek płatny jest w czterech ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

  Kwotę (ogółem i raty) podatku rolnego - wynikające z deklaracji DR-1 należy zaokrąglić do pełnych złotych (art. 3 pkt 3b i art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.),

  Jeżeli podatnik nie dokona zapłaty podatku w ustawowych terminach, powinien zgodnie z art. 53 § 3 oraz § 4 Ordynacji podatkowej naliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej. Odsetki naliczane są od dnia następnego po dniu upływu terminu płatności podatku.
  Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania.
  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawiany jest tytuł wykonawczy i przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

  Obowiązek składania deklaracji DR-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku rolnym.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2021 r. poz. 1540 ze zm.),
  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2020 r. poz. 333)

  Uchwała nr LIX/551/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Opracował

  Ilona Makowiecka

  Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

  Ilona Makowiecka

  Data sporządzenia

  środa, 20 sty 2021 10:29

  Data zatwierdzenia

  poniedziałek, 13 wrz 2004 18:52
  Data dodania: środa, 20 sty 2021 10:29
  Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 18:52
  Opublikował(a): Tomasz Frąckiewicz
  Zaakceptował(a):
  Artykuł był czytany: 4119 razy
  Ilość edycji: 1