BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

STYPENDIA SZKOLNE

Miejsce załatwienia sprawy

- w każdej szkole prowadzonej przez Miasto i Gminę Ruciane-Nida
-/ w przypadku uczniów szkół średnich/ w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli W Rucianem-Nidzie, Al. Wczasów 4, pokój nr 20

Wymagane dokumenty

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
- odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),
- stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt 1 – 3 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej),
- zaświadczenie o pobieranych świadczeniach wystawione przez Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie,
- w przypadku osób bezrobotnych bądź osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych należy dołączyć zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy,
- do dochodu wlicza się również dochody z ha przeliczeniowego. Przyjmuje się, że za 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł. Osoby powinny przedłożyć aktualny nakaz płatniczy.

Gdzie odebrać formularze:

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.ruciane-nida.pl
- w każdej szkole prowadzonej przez Gminę Ruciane-Nida
- w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem –Nidzie, Al. Wczasów 4, pokój nr 20.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 15 września 2010 r.

Tryb odwoławczy:

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XXXI /32/2005 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2005 r. z późniejszymi zmianami.

Opracował

Dorota Bogucka

Zatwierdził

Dorota Bogucka

Data sporządzenia

piątek, 26 cze 2009 08:39

Data zatwierdzenia

piątek, 11 lip 2008 09:01
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 26 cze 2009 08:39
Data upublicznienia: piątek, 11 lip 2008 09:01
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lip 2010 09:59
Opublikował(a): Dorota Bogucka
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2492 razy
Ilość edycji: 2