BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
al. Wczasów 4
12-220 Ruciane - Nida
URZĄD STANU CYWILNEGO
Pokój nr 6
tel. 87 425 44 46

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Opłaty:

Do wniosku o udostępnienie danych jednostkowych należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w kwocie 31,00 zł, chyba że udostępnienie danych jest wolne od opłaty.
Opłatę wnosi się wraz ze złożeniem wniosku. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy: 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001.
Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód państwa.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

7 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymana w/w decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

Inne wskazówki, uwagi:

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Dane z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się nieodpłatnie następującym podmiotom:
1. organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze,
2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim),
3. komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
4. organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu,
5. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
6. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane z w/w rejestrów, mogą być udostępniane odpłatnie:
1. osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
2. jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej – jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą,
3. innym osobom i jednostką organizacyjnym – jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą interes prawny, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Dane są przekazywane w zależności od żądania wnioskodawcy w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Dane jednostkowe udostępniane na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazane w tym wniosku.
Jeżeli o udostępnienie danych jednostkowych wnioskuje osoba lub jednostka organizacyjna , która wykazała interes faktyczny, udostępnienie danych może nastąpić pod warunkiem zgody osoby, której dane dotyczą (zgoda na udostępnienie danych musi być udzielona na piśmie i opatrzona własnoręcznym podpisem).

Podstawa prawna:

- Rozdział 6 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2015r., poz.388),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2011r. Nr 243, poz. 1450 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2011r. Nr 195, poz.1153 z późn. zm.).

Opracował

Hanna Kowalska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Hanna Kowalska

Data sporządzenia

środa, 26 sie 2015 14:00

Data zatwierdzenia

czwartek, 4 mar 2010 13:10
Data dodania: środa, 26 sie 2015 14:00
Data upublicznienia: czwartek, 4 mar 2010 13:10
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 3042 razy
Ilość edycji: 1