BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy letniej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
 2. W okresie zmniejszonej frekwencji, w czasie przerw świątecznych i ferii dopuszcza się ograniczenie liczby oddziałów. Przedszkole prowadzi wówczas zajęcia w grupach łączonych.
 3. Żywienie dzieci prowadzi się na suchym prowiancie w przypadku, gdy ilość dzieci jest mniejsza niż 10-oro dzieci na terenie przedszkola. Oddział może być wówczas czynny tylko 5 godzin dziennie.
 4. Żywienie dzieci (trzy posiłki dziennie) prowadzi się, gdy ilość dzieci jest większa niż 10-oro dzieci na terenie przedszkola.
 5. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na:
  • przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych, porządkowo- gospodarczych,
  • urlopy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 6. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia roku następnego.
 7. Przedszkole zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego, na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 15:30 lub 8:00 do 13:00
 8. Przerwa urlopowa w pracy przedszkola wynosi jeden miesiąc i jest ustalana przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
 9. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę dzieci w grupach i liczbę pracowników oraz ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 10. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
 11. Przedszkole zorganizowane jest w 5 oddziałów. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.
 12. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia:
  • sale zajęć z wyposażeniem,
  • biblioteka pedagogiczna i dziecięca,
  • sala gimnastyczna,
  • szatnia dziecięca,
  • gabinet terapii indywidualnej,
  • kuchnia i zaplecze kuchenne z wyposażeniem,
  • pomieszczenia administracyjno- gospodarcze,
  • ogród przedszkolny,
 13. Zadania i obowiązki nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych zgodnie z arkuszem organizacyjnym określone są w zakresach ich obowiązków.
 14. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 15. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może do niego uczęszczać dziecko 2,5 letnie.
 16. Dzieci 5-6 lenie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Czas pobytu dziecka 5-6 letniego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

Data powstania: sobota, 8 mar 2008 11:13
Data opublikowania: sobota, 8 mar 2008 11:31
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 5632 razy