BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrektor

Szkołą kieruje dyrektor szkoły powoływany na to stanowisko przez organ prowadzący szkołę.

Dyrektor szkoły wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, a w szczególności:

 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
 • przygotowuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz wstrzymuje uchwały, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem w ogóle i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący szkołę,
 • powierza stanowiska wicedyrektorów szkoły i odwołuje z nich, zasięgając w tym względzie opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej,
 • powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących komisji przedmiotowych i odwołuje ich z tych funkcji,
 • zatrudnia i zwalnia innych pracowników szkoły,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły ,
 • opracowuje projekt arkusza organizacyjnego,
 • dba o powierzone mienie,
 • dokonuje oceny pracy nauczycieli,
 • realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy - Karta Nauczyciela,
 • kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje odpowiednie decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkoła i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 • reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 • współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
 • rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,
 • przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów szkoły,
 • podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,
 • prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego,
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole,
 • występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 • podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

  Dyrektor może za zgodą władz oświatowych zorganizować klasę o innym profilu lub umożliwić prowadzenie działalności innowacyjnej bądź eksperymentów na warunkach określonych przepisami MEN.
  Dyrektor jest przełożonym nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa.
  Do obowiązków dyrektora należy kontrola przestrzegania obowiązujących regulaminów.
  W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

  Do zakresu czynności wicedyrektora należy:

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 • kontrola wykonywania zajęć szkolnych, organizowanie zastępstw
 • układanie planu zajęć (lub kierowanie jego układaniem)
 • wyznaczanie i kontrola pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych
 • kontrola dokumentacji
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

  Dyrektor, w porozumieniu z Radą Rodziców, określa wzór jednolitego stroju obowiązującego w gimnazjum.

  Rada Rodziców

  Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły uczestniczącym w rozwiązywaniu jej spraw wewnętrznych. Zasady tworzenia rady uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły.

  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

  Kompetencje Rady Rodziców:

 • Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 • w celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa jej regulamin.
 • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły.
 • opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora szkoły.
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

  Rada Pedagogiczna

  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy zatrudnieni nauczyciele. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

  Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem

  Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady.

  Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.

  Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

  Zebrania prowadzi i przygotowuje przewodniczący lub uprawniona przez niego osoba lub osoby. O terminie i porządku zebrania przewodniczący powiadamia najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem.

  W przypadku posiedzeń, które nie są ujęte w planie pracy szkoły, w szczególnych wypadkach termin może nie zostać zachowany.

  W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna:

 • zatwierdza plan pracy szkoły,
 • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia go z listy uczniów,
 • ustala cele oraz organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,
 • deleguje ustawową liczbę przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
 • zatwierdza szkolny zestaw programów, który obowiązuje przez trzy lata.

  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego,
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień.
 • Rada Pedagogiczna uchwala Statutu Szkoły i jego zmiany.
 • powołuje zespoły metodyczne i komisje doraźne (do spraw wychowawczych, przedmiotowych), których pracą kieruje przewodniczący wybrany przez członków komisji,
 • pracą komisji kierują przewodniczący powołani przez dyrektora szkoły,
 • komisje informują o wynikach swojej pracy, formułują wnioski do zatwierdzenia przez radę,

  Podejmowanie uchwał Rady Pedagogicznej:
 • podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów. Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się klauzulą: Księga zawiera ….. stron i obejmuje okres pracy od dnia …. do dnia .....,
 • protokół z zebrania Rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący Rady i protokolant,
 • zebrania protokołują wybrani nauczyciele – członkowie zespołu protokolantów.
 • Rada jest zobowiązana do zapoznania się z treścią protokołu i zgłoszenia ewentualnych poprawek,
 • zgłoszone poprawki rozpatrywane będą na następnym posiedzeniu Rady,
 • księgę protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

  Samorząd Uczniowski

  W Zespole Szkół Samorządowych funkcjonuje Samorząd Uczniowski zwany dalej samorządem.

  Samorząd jest organem przedstawicielskim wszystkich uczniów szkoły.

  Szczegółowe zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin uchwalony przez uczniów niesprzeczny z niniejszym statutem.

  Regulamin samorządu określa m. in.:

 • strukturę, liczebność i kadencję samorządu,
 • tryb wybierania samorządu i sposób podejmowania uchwał,
 • zasady wybierania i działania samorządu.

  Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
 • oceniania, klasyfikowania i promowania;
 • form i metod sprawdzania wiadomości i umiejętności.

  Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, naukowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

  Samorząd uczniowski mogą podejmować wspólne działania na rzecz społeczności szkolnej.

  Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 • Data powstania: środa, 12 mar 2008 13:07
  Data opublikowania: środa, 12 mar 2008 13:53
  Opublikował(a): Jacek Izdebski
  Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
  Artykuł był czytany: 6753 razy