BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek leśnych

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży
6 działek leśnych, ujawnionych w KW OL1P/00019570/6,
położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Kowalik:
- ozn. nr geod. 172/73, o pow. 1,4210 ha,
cena wywoławcza 340.200,00 zł, wadium 68.000,00 zł,
- ozn. nr geod. 172/74, o pow. 3,0794 ha
cena wywoławcza 624.800,00 zł, wadium 120.000,00 zł,
- ozn. nr geod. 172/75, o pow. 2,0808 ha,
cena wywoławcza 422.200,00 zł, wadium 84.000,00 zł,
- ozn. nr geod. 172/76, o pow. 2,8941 ha,
cena wywoławcza 587.200,00 zł, wadium 117.000,00 zł,
- ozn. nr geod. 172/77, o pow. 2,2276 ha,
cena wywoławcza 452.000,00 zł, wadium 90.000,00 zł,
- ozn. nr geod. 172/78, o pow. 1,7704 ha,
cena wywoławcza 617.500,00 zł, wadium 123.000,00 zł
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
10 grudnia 2009 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2009 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3. Do ceny sprzedaży działki zostanie doliczony koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży (około 1.200,00 zł).
Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki nie stawi się w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina Ruciane-Nida może odstąpić od zawarcia umowy kupna-sprzedaży działki, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
8. Bliższych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.
Data powstania: wtorek, 29 wrz 2009 13:09
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2009 13:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 gru 2009 14:36
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3105 razy