BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz Gminy

Sekretarz realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz inne powierzone przez Burmistrza.

 1. Sekretarz wykonuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza.
 2. Sekretarz jest Zastępcą Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego dla potrzeb zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia klęskami żywiołowymi oraz członkiem grupy planowania cywilnego, wchodzącego w skład tego Zespołu.
 3. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu.
 4. Sekretarz w ramach udzielonego upoważnienia uprawniony jest do wydawania decyzji, zaświadczeń i postanowień.

Do zakresu zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych.
 3. Organizacja przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków.
 4. Zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez pracowników materiałów na sesje Rady Miejskiej i posiedzenie komisji.
 5. Koordynacja i kontrola wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów Gminy i Burmistrza.
 6. Organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum.
 7. Nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie jego funkcjonowania.
 8. Nadzór na obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów.
 9. Nadzór na procesem informatyzacji Urzędu.
 10. Prowadzenie spraw gminy w przypadku ich powierzenia przez Burmistrza.
 11. Opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego i uaktualnianie w razie potrzeby oraz projektów z zakresów czynności samodzielnych stanowisk pracy.
 12. Opracowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza w sprawach organizacyjnych oraz nadzorowanie prawidłowość opracowywanych projektów przez pracowników.
 13. Współpraca z radcą prawnym w celu zapewnienia zgodności wydanych decyzji i uchwał Rady oraz działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkobiercy.
 15. Koordynowanie prac związanych ze spisami.
 16. Prowadzenie kontroli zarządczej w Urzędzie oraz kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Urzędu.
 17. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu.
 18. Inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza, w tym wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń i urzędowych poświadczeń.

 

Data powstania: piątek, 9 paź 2009 11:35
Data opublikowania: piątek, 9 paź 2009 11:47
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 7556 razy