BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

 

 1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, w tym wynikających z ustawy o ewidencji ludności
  i dowodach osobistych oraz aktów wykonywanych do tej ustawy, poprzez: rejestrowanie danych o miejscu pobytu osób, rejestrowanie czynności meldunkowych, rejestracji zgłoszeń wyjazdu/powrotu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania, lub zameldowania osoby z miejsca pobytu stałego, oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji wydanych decyzji.

 3. Występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadanie osobie numeru PESEL w trybie indywidualnym.

 4. Dokonywanie bieżącej aktualizacji danych osobowych w zbiorach meldunkowych, oraz przekazywanie danych niezbędnych do aktualizacji danych osobowych w zbiorach prowadzonych przez inne uprawnione na mocy ustawy podmioty.

 5. Prowadzenie postępowań w sprawie udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

 6. Prowadzenie innych spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy.

 7. Prowadzenie spraw z zakresu organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów samorządowych oraz wyborów na Prezydenta RP, w tym wynikających z ustawy kodeksu wyborczego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

 8. Przekazywanie właściwym organom wyborczym oraz innym uprawnionym na mocy ustawy podmiotom, okresowych informacji o liczbie wyborców objętych stałym rejestrem wyborców.

 9. Prowadzenie postępowań w sprawie wpisania lub odmowy wpisania wyborców do stałego rejestru wyborców na terenie gminy.

 10. Prowadzenie postępowań w sprawie wykreślenia ze stałego rejestru wyborców, osoby pozbawionej prawa wybierania na podstawie przekazywanych gminom zawiadomień sądu albo Trybunału Stanu, a w przypadku wygaśnięcia przyczyny pozbawienia prawa wybierania wpisywanie wyborcy do stałego rejestru wyborców na podstawie zawiadomień z sądu albo Trybunału Stanu.

 11. Prowadzenie postępowań w sprawie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji na nieprawidłowości w stałym rejestrze wyborców.

 12. Sporządzanie i aktualizowanie spisu wyborców oraz dopisywanie wyborców do spisu wyborców i wykreślanie wyborców ze spisu wyborców.

 13. Dokonywanie zawiadomień o dopisaniu wyborców do spisu wyborców i wykreślaniu wyborców ze spisu wyborców, właściwych urzędów gmin.

 14. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

 15. Powiadamianie wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu
  i czasie jego udostępniania.

 16. Prowadzenie postępowań w sprawie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców.
 17. Informowanie wyborców, w tym wyborców niepełnosprawnych – w każdej dopuszczalnej prawem formie,
  o sprawach dotyczących wyborów obejmujących stały rejestr wyborców, spis wyborców, udzielanie i cofanie aktów pełnomocnictwa do głosowania.

 18. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz cofaniem udzielonych pełnomocnictw do głosowania i wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania.

 19. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów – w dniu wyborów, w zakresie dotyczącym stałego rejestru wyborców, spisu wyborców i aktów pełnomocnictwa do głosowania, udzielanie w tym zakresie wyjaśnień
  i informacji wyborcom oraz członkom obwodowych komisji wyborczych i miejskiej komisji wyborczej.

 20. Wykonywanie innych czynności w zakresie organizacji wyborów, na polecenie Burmistrza lub Sekretarza.

 21. Prowadzenie spraw dotyczących organizacji referendum, w tym wynikających z ustawy o referendum lokalnym i ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, w zakresie odrębnie ustalonym.

 22. Wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza i Sekretarza.
Data powstania: piątek, 9 paź 2009 11:36
Data opublikowania: piątek, 9 paź 2009 11:47
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 7089 razy