BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zastępca Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy:

 

1. Przyjmowanie oświadczeń o:

-wstąpieniu w związek małżeński,

-uznaniu ojcostwa,

-zmianie imienia dziecka, w ciągu 6 m-cy od daty rejestracji,

-braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

-wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,

-powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

-nadaniu dziecku nazwiska zgodnie z art.90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2. Sporządzanie aktów urodzenia, małżeństw i zgonów.

3. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.

4. Wydawanie zaświadczeń o:

-braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym,

-zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

-dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,

-zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

5. Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.

6. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.

7. Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.

8. Prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego.

9. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach.

10. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.

11. Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego terminu.

12. Wpisywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych i aktów stanu cywilnego.

13. Zawiadamianie właściwych organów urzędów miast i gmin o bieżącej rejestracji i zmianach w aktach stanu cywilnego.

14. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji i zmian w aktach stanu cywilnego.

15. Prowadzenie i przekazywanie do urzędu statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.

16. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorczych.

17. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego.

 

Data powstania: piątek, 9 paź 2009 11:42
Data opublikowania: piątek, 9 paź 2009 11:48
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 6008 razy