BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie

podaję do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1646N N na odcinku dł. 1785 mb na terenie gminy Ruciane-Nida. Początek opracowania łączy się z istniejącym odcinkiem tej samej drogi o nawierzchni bitumicznej w m. Końcewo, koniec natomiast w m. Głodowo na skrzyżowaniach dróg gminnych. . Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 89/6, 550/2, 550/3, 550/4, 551, 553, 65/1, 65/2, 67/1, 68/1, 126/5, 128, 129, 130/2, 137/3, 141, 126/6, 11/2, 15/4, 8/5, obręb Końcewo, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000 oraz na działce nr 2/1, obręb Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz.

Mając na uwadze postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak RDOŚ-28-OON-6635-0011-184/09/ab z dnia 14 września 2009 r. oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS-4316/40/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pokój nr 3.

Data powstania: piątek, 30 paź 2009 09:40
Data opublikowania: piątek, 30 paź 2009 09:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 lis 2009 12:38
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3011 razy