BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza
publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionych:
a. działki nie zabudowanej, stanowiącej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren istniejących usług motoryzacyjnych, ozn. nr geod. 13/10, o pow. 353 m2, ujawnionej w KW nr OL1P/00012965/3, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dybówek II, cena wywoławcza netto 15.000,00 zł, wadium 3.000,00 zł,
b. działki zabudowanej budynkiem usługowym ( tzw. okrąglakiem), ozn. nr geod. 75/22, o pow. 897 m2, ujawnionej w KW 32039, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów, cena wywoławcza brutto – 84.300,00 zł, wadium – 16.000,00 zł.
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
21 grudnia 2009 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2009 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 18 grudnia 2009 roku włącznie ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż nieruchomości wymienionej w punkcie a podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT natomiast nieruchomość wymieniona w punkcie b jest zwolniona z podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.
Data powstania: piątek, 20 lis 2009 11:18
Data opublikowania: piątek, 20 lis 2009 10:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 gru 2009 12:21
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2892 razy