BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, nie zabudowanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów, ujawnionych w KW OL1P/00013020/4 i KW OL1P/00013033/8, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, niżej wymienionych:
a/ ozn. nr geod. 139/10 i 135/5, o łącznej pow. 1.352 m2,
cena wywoławcza netto 85.900,00 zł, wadium 17.100,00 zł,
b/ ozn. nr geod. 139/11, o pow. 1.146 m2,
cena wywoławcza netto 72.800,00 zł, wadium 14.500,00 zł,.
c/ ozn. nr geod. 139/14, o pow. 1.238 m2,
cena wywoławcza netto 78.700,00 zł, wadium 17.300,00 zł
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
22 stycznia 2010 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2010 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.Data powstania: czwartek, 10 gru 2009 08:42
Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2009 08:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 sty 2010 11:12
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2976 razy