BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości


stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bez przetargowej na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), niżej wymienionej:

Nieruchomość gruntowa przeznaczona pod usługi turystyczne,
ozn. nr geod. 340/1, o pow. 749 m2,
położona: Ruciane-Nida ul. Wiejska,
ujawniona w KW 12960.
cena netto 46.100,00 zł

1 Przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowanie terenu przyległego ozn. nr geod. 339, zgodnie z uchwałą nr XLIII/78/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 30 września 2009 roku, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Ceny sprzedaży brutto wynosi 56.242,00 zł ( cena netto – 46.100,00 zł + 22% podatek VAT – 10.142,00 zł = 56.242,00 zł). Ponadto nabywca pokrywa koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
3. Nabywca cenę sprzedaży uiszcza jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie lub może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie jej na raty roczne. Kwota rozłożona na raty jest oprocentowana i zabezpieczona hipotecznie.
4. Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres 21 dni ( od dnia 18.12.2009 roku do dnia 8.01.2010 roku) a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.Data powstania: poniedziałek, 14 gru 2009 13:25
Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2009 08:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 sty 2010 08:41
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2592 razy