BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

na „Dostawę biomasy drzewnej w postaci zrębków do kotłowni przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w m. Ruciane-Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę biomasy drzewnej w postaci zrębków do kotłowni przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w m. Ruciane-Nida” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 09111400-4, 03413000-8, 03417000-6.
Termin realizacji zamówienia – jeden rok od podpisania umowy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem zrębków drzewnych o granulacji 5-35 mm z litego drewna sosny, buku, dębu, grabu, brzozy, olchy (bez korzeni i grubej kory oraz żadnych domieszek metalicznych i mineralnych typu piasek, płyta wiórowa, MDH, HDF itp.) przeznaczonych do spalania w kotłach na biomasę typu CSA 250 o mocy 250 kW firmy D’ALLESANDRO w ilości do 1100 mp (metrów przestrzennych) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1400, pokój nr 1.
Zbigniew Popielarczyk – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 423 64 78, kom. 603 448 686, w godz. 800- 1400.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 17 grudnia 2009 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 grudnia 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt 4 ppkt 6) lit. c, SIWZ i oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu i oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. e oraz b SIWZ;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie zaświadczeń określonych w pkt 4 ppkt 6) lit. d oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ;
5) akceptują warunki i wymagania określone w SIWZ.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Zamawiający w razie potrzeby może udzielić zamówienia uzupełniającego dotyczącego przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 08 grudnia 2009 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 08 grudnia 2009 r.

Data powstania: wtorek, 8 gru 2009 09:04
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2009 09:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 gru 2009 11:05
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2887 razy