BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

na zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, ogłasza przetarg nieograniczony na zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – Inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Jan Dziekoński – Inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 36, w godz. 800- 1400, pokój nr 10.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 25 marca 2004 r., godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 marca 2004 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 4.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 100 %
Data powstania: poniedziałek, 15 mar 2004 13:02
Data opublikowania: poniedziałek, 15 mar 2004 13:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 mar 2004 12:51
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3708 razy