BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Sprzedaż działek budowlanych mieszkalno-rzemieślniczych
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jenolity z 2000 roku Dz.U Nr 46, poz. 543 ze zmianami) i § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.

Położenie nieruchomości - Wygryny
Numer księgi wieczystej - KW 14866
Opis nieruchomości: działki budowlane nie zabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkalno-rzemieślnicze niżej wymienione:

A/.ozn. nr geod. 41/6, o pow. 1.438 m2,
cena wywoławcza 9.050,00 zł, wadium 900,00 zł,

B/.ozn. nr geod. 41/7, o pow. 1.654 m2,
cena wywoławcza 10.320,00 zł, wadium 1.000,00 zł,

C/.ozn. nr geod. 41/8, o pow. 2.307 m2.
cena wywoławcza 14.150,00 zł, wadium 1.400,00 zł.

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 12 sierpnia 2004 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów nr 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 9 sierpnia 2004 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostaniezwrócone.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jedno postąpienie wynosi 500,00 zł.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Nabywca przy spisaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pirwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).
Data powstania: poniedziałek, 19 lip 2004 13:37
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lip 2004 14:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 sie 2004 08:22
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3721 razy