BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ST. DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

1. Prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej w zakresie podatków i opłat:

- opłaty z tytułu gospodarki odpadami,

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne),

- podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne),

- podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne),

- podatku od środków transportowych ,

- czynszu najmu lokali,

- czynszu dzierżawnego od osób fizycznych i prawnych,

- wieczystego użytkowania od osób fizycznych i prawnych,

- renty planistycznej,

- sprzedaży nieruchomości,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- opłaty targowej, miejscowej, administracyjnej i innych, będących stałymi dochodami Gminy.

2. Sporządzanie i przekazywanie informacji o należnych dochodach z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

3. Dokonywanie przypisów czynszów i opłat lokalnych.

4. Ochrona dokumentów księgowych.

5. Systematyczna analiza kont podatników posiadających zaległości i nadpłaty oraz ich rozliczanie.

6. Współpraca z pracownikami zajmującymi się wymiarem podatków i opłat lokalnych.

7. Syntetyczne rozpisywanie wyciągów bankowych z rachunku dochodów Gminy.

8. Uzgadnianie zaksięgowanych wpływów podatkowych i innych opłat z księgowością syntetyczną na koniec każdego miesiąca.

9. Terminowe załatwianie korespondencji.

10. Przygotowywanie dokumentów do archiwum zakładowego.

11. Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących księgowań podatków.

12. Współdziałanie z kierownikiem referatu przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy, w tym realizacji dochodów budżetowych i wydatków.

13. Współpraca z pracownikami zajmującymi się dokonywaniem przypisów i odpisów należności na rzecz Gminy oraz z osobą zajmującą się egzekucją tych opłat.

14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i Kierownika Referatu Finansowego.

Data powstania: środa, 22 gru 2010 13:40
Data opublikowania: czwartek, 23 gru 2010 08:27
Opublikował(a): Ewa Kozicka
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 8119 razy