BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

PODATKI LOKALNE OD OSÓB PRAWNYCH

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie uprzejmie informuje, że:

  • zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

    Podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości na 2011 rok są stawki wynikające z Uchwały Nr LVII/89/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  • zgodnie z art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

    Podstawą do obliczenia podatku rolnego od posiadanych gruntów na terenie Gminy Ruciane-Nida na 2011 rok jest cena 1q żyta wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku i wynosi 37,64 zł za 1 dt, sanowi to stawki: 2,5 q – 94,1000 zł od 1 ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne), oraz 5,0 q – 188,2000 zł od 1 ha użytków rolnych (grunty pozostałe nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych).

  • zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Rolnej Skarbu Państwa obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

    Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2011 rok jest stawka wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2010 roku, która wynosi 154,65 zł za 1 m3 drewna, stanowi to stawkę 34,0230 zł za 1 ha fizyczny lasu oraz dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 17,0115 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Podatek od nieruchomości oraz podatek leśny płaci się w ratach proporcjonalnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, natomiast Podatek rolny płacony jest w proporcjonalnych ratach, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny należy wpłacać na konto: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Rucianem-Nidzie 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001

Nie zapłacenie określonego w deklaracji w/w podatku spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wraz z odsetkami za zwłokę.

Data powstania: czwartek, 23 gru 2010 08:34
Data opublikowania: wtorek, 28 gru 2010 08:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lut 2012 10:01
Opublikował(a): Magda Ochenkowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 4278 razy