BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności od początku objęcia stanowiska do dnia dzisiejszego, przedstawione na XX sesji Rady Miejskiej dnia 27 kwietnia 2004 r.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo!
Minęło 18 miesięcy od chwili, gdy z woli mieszkańców w wyborach bezpośrednich zostałem Burmistrzem Miasta i Gminy Ruciane - Nida. Tak, jak już wcześniej mówiłem nie do końca zdawałem sobie sprawę w jak bardzo trudnej sytuacji finansowej znajduje się nasza gmina, jak bardzo zagrożone są finanse, a raczej ich brak. Były to trudne miesiące - to walka o przetrwanie, więcej walka o niedopuszczenie do utraty środków z zewnątrz czy ewentualnego ich zwrotu. Gdy dziś przeglądam swoje między sesyjne sprawozdania z działalności dochodzę do wniosku, że słowa mówione, czy też pisane nie oddadzą całokształtu tematów i problemów z jakimi przyszło mi się mierzyć, nie sposób zliczyć spotkań, w których uczestniczyłem i rozmów przeprowadzonych w tym czasie. Mimo chwil zwątpienia, chwil słabości mających swoje źródło w ciągłym atakowaniu, kwestionowaniu prawie wszystkich moich działań przez część członków Rady Miejskiej nie poddałem się. Duża w tym zasługa radnych, którzy wspierali mnie w moich działaniach, którzy nie oglądając się na mnie, sami działają na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców, to zasługa sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych, którzy nie pozwalali na bierne zachowanie, a poprzez swoje wnioski mobilizowali mnie do działań na rzecz poprawy życia mieszkańców. To również wynik pracy pracowników samorządowych. Trud się opłacił - dokończyliśmy budowę sali widowiskowo - sportowej, dokończyliśmy kanalizację sanitarną miasta, nie musimy zwracać kwoty prawie 5 milionów złotych dotacji otrzymanych od państwa, a byłaby to klęska nie tylko samorządu, ale również naszej społeczności. Obligacje komunalne, które w poprzedniej kadencji zostały wyemitowane w celu rozpoczęcia inwestycji komunalnych, spłacamy na bieżąco. Jak Państwo pamiętacie również istniało zagrożenie natychmiastowego zwrotu kwoty 2.500.000 zł. z tytułu niezapłacenia pierwszej raty w ubiegłym roku. Do tego należy dodać zobowiązania z poprzednich lat, które sukcesywnie się zmniejszają, niemniej nie na tyle, by mówić o płynności finansowej, dlatego też musieliśmy przygotować się do programu naprawczego. Nim jednak przystąpię do omówienia programu chciałbym przypomnieć, co w ubiegłym roku zostało zrobione:
- wybudowaliśmy most w Wojnowie, dzięki czemu nasi rolnicy mogą oddawać swoje mleko do mleczarni, brak mostu był zagrożeniem dla ich bytu;
- zostały wybudowane dwa nowe przystanki autobusowe w Popielnie i na Dybówku;
- W Ukcie dokończyliśmy remont remizy i wybudowaliśmy nowy parking. Wiele tych inwestycji powstało z udziałem naszych mieszkańców, którzy pracowali w ramach robót publicznych, co również uznałbym za ogromny sukces. Po raz pierwszy skarg było niewiele, a prace wykonane dobrze - przykładem może być tutaj remont świetlic wiejskich w miejscowości Śwignajno, Osiniak, remont biblioteki w Wejsunach,
- Remont Urzędu Miejskiego,
- Ułożenie chodnika przy Szkole Podstawowej w Wojnowie,
- Udrożnienie studzienek chłonnych, na drodze powiatowej w Ukcie koło posesji P. Szewczyka, w Nidzie na ulicy Krajeckiego, Harcerskiej, Kwiatowej,
- Prace porządkowe na terenie miasta i gminy.
Dzięki tym pracom ponad 40 osób uzyskało zasiłek dla bezrobotnych, przeszło na zasiłek przedemerytalny. Ale tak, jak już wcześniej mówiłem potrzeby są jednak kilkukrotnie większe, nie jesteśmy w stanie całkowicie zabezpieczyć potrzeb, dlatego też moje działania idą w kierunku zainteresowania inwestorów zewnętrznych zainwestowaniem w były zakład ZPPiW na osiedlu Nida. W chwili obecnej, tereny poza zakładem znalazły nowych właścicieli. Mam nadzieję, że przyniesie to wymierny efekt w postaci nowych inwestycji, uporządkowania terenu, być może powstaniem nowych przedsiębiorstw. W dalszym ciągu jestem w kontakcie z Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim, gdzie zostały złożone oferty sprzedaży 24 hektarów terenów przemysłowych. Pomoc w tej sprawie deklaruje Wojewoda Warmińsko. - Mazurski, Stanisław Szatkowski, z którym wielokrotnie na ten temat rozmawiałem. Dodatkowo wysyłamy oferty do wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z terenu całego kraju, jak również za granicę. W miesiącu kwietniu uczestniczyliśmy w mini targach nieruchomości w Giżycku, gdzie przedstawiliśmy naszą ofertę powiększoną o działki, które chcemy w tym roku i w latach następnych sprzedać.
Mógłbym wymieniać jeszcze wiele drobnych, zrealizowanych prac, które dla ogółu społeczeństwa nie mają znaczenia, ale jednostkom ułatwiają funkcjonowanie, są tym co jest dla nich najważniejsze. Wszystko jednak oparte jest na pieniądzach, których na dzień dzisiejszy brak, dlatego wrócę do programu naprawczego naszej gminy. Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w październiku ubiegłego roku stał się podstawą do ubiegania się o pożyczkę z Ministerstwa Finansów, stał się również dokumentem wyznaczającym drogę wyjścia z kryzysu finansów gminnych. Na początek kilka danych dla przypomnienia. Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2003 roku to kwota 8.774.990 zł., z czego 2.884.770 zł. to zobowiązania wymagalne z tytułu opłat składek ZUS oraz z tytułu dostaw towarów i usług. Pozostała kwota 5.890.220 zł to zaciągnięte kredyty i pożyczki z 2000 - 2002 roku przeznaczone głównie na prowadzone zadania inwestycyjne.
Dzięki tym inwestycjom Gmina Ruciane - Nida posiada w chwili obecnej nowoczesną oczyszczalnię ścieków, której koszt to kwota 5.552.162 zł. ponad 20% miejscowości Gminy Ruciane - Nida jest skanalizowanych (koszt kanalizacji to kwota 3.771.833 zł.), co w tym zakresie stawia nas w czołówce gmin województwa Warmińsko - Mazurskiego ( proces kanalizacji gminy jeszcze nie został zakończony). Ponadto w 2003 roku oddano do użytku pełnowymiarową halę widowiskowo - sportową przy ZSS w Rucianem - Nidzie, której koszt wyniósł 2.101.305 zł.
Zacytowałem tutaj fragment rozdziału pierwszego uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu naprawczego. W rozdziale drugim jest krótki zarys, jak te postępowanie naprawcze powinno wyglądać. Punkt pierwszy to bieżące działania naprawcze - w podpunktach racjonalizacja zatrudnienia, eliminacja nieuzasadnionych wydatków, dokładna analiza zasadności, celowości i oszczędności w realizacji bieżących zadań, poprawa dochodów Gminy i negocjacje z wierzycielami
Punkt drugi to perspektywiczne działania naprawcze - dwa podpunkty: reorganizacja funkcjonowania podległych jednostek i poszukiwanie dodatkowych środków mogących zasilić budżet Gminy.
Na zakończenie czytamy - zmniejszenie wydatków bieżących o co najmniej 646.162 zł i wzrost dochodów własnych o co najmniej 1.052.000 zł. Na reorganizacji jednostek podległych gmina zaoszczędzi 259.922 zł oraz poprzez poszukiwanie nowych dochodów zyska 100.000 zł rocznie, daje to razem kwotę 2.058.084 zł.
A jak to się ma na dzień dzisiejszy? Analizowałem szczegółowo realizację poszczególnych podpunktów i muszę powiedzieć, iż jesteśmy w stanie zrealizować w 100% założenia programu naprawczego na ten rok. Mało tego, najprawdopodobniej przekroczymy zakładane na ten rok oszczędności. Działania perspektywiczne już dziś zostały osiągnięte w 100%.
Bieżące działania są realizowane zgodnie z projektem budżetu na 2004 rok. W styczniu tego roku podjąłem skuteczne działania, co spowodowało zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 700.000 zł. W marcu otrzymałem promesę na kwotę 150.000 zł. na remont drogi w Karwicy. Należy także wspomnieć o pozyskaniu komputerów do nowej sali komputerowej w SP w Ukcie o wartości 30.000 zł. Budżet tegoroczny został opracowany na podstawie programu naprawczego i co jest ciekawe, program naprawczy uzyskał aprobatę prawie wszystkich radnych, natomiast projekt budżetu miał zaciętych przeciwników. Przeciwników, którzy przy projekcie programu naprawczego twierdzili, że zawiera zbyt mało cięć i nie przyniesie spodziewanych efektów oszczędnościowych. Pamięć jest zawodna, czasem traktowana jest wybiórczo w zależności od potrzeb, sytuacji i poglądów. Niemniej w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim radnym, którzy pracują na rzecz tej naszej małej ojczyzny, Gminy Ruciane - Nida. Tym wszystkim, którzy nie wstrzymują się od głosu i aktywnie uczestniczą w pracach komisji, uczestniczą w życiu swoich społeczności lokalnych, dzięki którym ludzkie zbiorowości z początku bierne zaczynają być aktywne i wpływają tym samym na podnoszeniu lokalnej jakości życia.
Czy jestem zadowolony ze swoich poczynań? Każdy z nas chciałby więcej, ja również pragnąłbym mieć poza sobą spłatę tego ogromnego balastu, jakim są zadłużenia, nie chciałbym sądzić się ze spółdzielniami mieszkaniowymi i kłaniać się tym, od których los tej gminy i jej mieszkańców w pewien sposób jest zależny. Cel, który sobie założyłem obejmując stanowisko burmistrza jest jeden - nie dopuścić do tego, by to, co w tak wielkim trudzie zostało zrobione w poprzedniej kadencji, nie odbiło się negatywnie na w poprzedniej kadencji, nie odbiło się negatywnie na losach gminy i jej mieszkańców. Do tej pory udaje mi się to zrealizować. Pragnąłbym, aby nasza młodzież nie opuszczała naszej gminy w poszukiwaniu pracy, aby tę pracę znalazła tutaj. Na dziś mogłem im zaoferować zatrudnienie w ramach stażów absolwenckich.
Kończąc chciałbym powiedzieć Państwu, iż pomimo wielu przeciwności mogę dalej liczyć na poparcie i zrozumienie mieszkańców. Wsparcie wielu ludzi, którzy pracują na rzecz naszej gminy pozwala mi bardziej optymistycznie spojrzeć w przyszłość, a trud, który sobie zadałem przynosi mi satysfakcję i zadowolenie, iż czas ten nie został zmarnowany.
Data powstania: czwartek, 7 paź 2004 14:17
Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2004 11:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 gru 2010 08:15
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3522 razy