BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy:

 1. Planowanie, kierowanie i koordynowanie przygotowań oraz realizacja zadań obrony cywilnej na terenie Gminy. 

  Planowanie, kierowanie i koordynowanie przedsięwzięć obronnych realizowanych przez Burmistrza na rzecz Sił Zbrojnych RP. 

 2. Opracowywanie planu obrony cywilnej Gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.

 3. Tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.

 4. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej przedsiębiorstw (instytucji). 

 5. Wypracowanie koncepcji i przygotowanie jej do realizacji, dotyczącej ewakuacji ludności Gminy oraz dóbr kultury, na wypadek masowego zagrożenia. 

 6.  Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej (WKU). 

 7. Przygotowanie i zapewnienie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. 

 8. Organizowania i koordynowanie ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej. 

 9. Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej. 

 10. Wypracowanie koncepcji zarządzania kryzysowego w Gminie. 

 11. Organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony. 

 12. Opracowanie i aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz uzgadnianie go ze Starostą Piskim. 

 13. Doskonalenie procedur osiągania gotowości obrony cywilnej oraz reagowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 

 14. Aktualizowanie baz danych, związanych z zarządzaniem kryzysowym. 

 15. Realizowanie polityki informacyjnej związanej z zarządzaniem kryzysowym.

 16. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 17. Pełnienie dyżuru w celu zapewnienia całodobowego przepływu informacji dotyczących zdarzeń kryzysowych na terenie Gminy.

 18. Rowadzenie spraw związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. 

 19. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją wojskową.

 20. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. 

 21. Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznawanie osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz o pokrywanie ich należności mieszkaniowych.

 22. Ustalanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe. 

 23. Systematyczne informowanie o zagrożeniach żywiołowych, kataklizmach.

 24. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras agresywnych.

 25. Realizacja zadań gminy w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 26. Udział w komisjach szacowania szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, zwierzynę łowną.

 27. Przygotowywanie zaświadczeń o ubezpieczeniu społecznym rolników dla potrzeb KRUS oraz prowadzenie rejestrów wydanych zaświadczeń.

 28. Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o funduszu sołeckim, a w szczególności:

  a) przyjmowanie wniosków sołectw na realizację zadań z funduszu sołeckiego oraz dokonywanie wstępnej analizy wniosków z funduszu sołeckiego.

   

 

 

 

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2003 17:26
Data opublikowania: sobota, 6 wrz 2003 14:23
Data edycji: czwartek, 16 gru 2010 13:34
Opublikował(a): Józef Kruszyński
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 10129 razy
Ilość edycji: 2