BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym

Sprzedaż działki budowlanej
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 roku Dz.U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Położenie nieruchomości - Wejsuny
Numer księgi wieczystej - KW 7361
Opis nieruchomości: działka budowlana nie zabudowana przeznaczona pod zabudowę letniskową, niżej wymieniona:
- ozn. nr geod. 127/20, o pow. 2.147 m2,
cena wywoławcza wynosi - 38.050,00 zł, wadium wynosi: - 3.800,00zł,

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 listopada 2004 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 23 listopada 2004 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem (pokój nr 9 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w góre do pełnych dziesiątek złotych.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).
Data powstania: poniedziałek, 25 paź 2004 08:02
Data opublikowania: poniedziałek, 25 paź 2004 09:18
Data przejścia do archiwum: środa, 1 gru 2004 12:15
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3656 razy