BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3, usytuowanego w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej 15 wraz z udziałem wielkości 141/1000 części w działce ozn. nr geod. 75/6, o pow. 588 m2. KW - 30664.
GKI-7145/18-10/04 Ruciane-Nida, dnia 2004.12.01

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 28 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2000 roku Dz. U Nr 46, poz. 543 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3, usytuowanego w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej 15 wraz z udziałem wielkości 141/1000 części w działce ozn. nr geod. 75/6, o pow. 588 m2. KW - 30664.

cena wywoławcza wynosi 19.650,00 zł, wadium wynosi 1.900,00 zł,

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 stycznia 2005 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 7 stycznia 2005 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokoj nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3.Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6.W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
Data powstania: środa, 1 gru 2004 12:15
Data opublikowania: środa, 1 gru 2004 12:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 sty 2005 12:21
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 4048 razy