BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 88 ust 3,
a także art. 68 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., działającej w imieniu POLKOMTEL S.A., po otrzymaniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 5 kwietnia 2011 r oraz opinii Warmińsko-Mazurski Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie znak ZNS.9082.3.1.2011.Z.3 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

p o s t a n a w i a m


odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.

u z a s a d n i e n i e


Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., działająca w imieniu POLKOMTEL S.A. wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Z danych zawartych w dostarczonych materiałach wynikało, iż planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) może należeć do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz ze stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida, w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 – Ostoja Piska (PLH280048)oraz w obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 „Puszcza Piska” (kod obszaru: PLB280008) utworzonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, z późn. zm.).
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 09 lutego 2011 r. wezwała do uzupełnienia wniosku. W odpowiedzi na pismo Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wniósł o zawieszenie postępowania dotyczącego wydania opinii co do konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji z uwagi na fakt, iż określony w piśmie termin 7 dni do przedłożenia brakujących dokumentów był niemożliwy do zachowania, albowiem dokumenty określone w wezwaniu mógł przedłożyć jedynie inwestor, do czego został zobowiązany, z jednoczesnym wyznaczeniem siedmiodniowego terminu. Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów od wnioskodawcy przesłał je niezwłocznie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie wraz z prośbą o podjęcie postępowania.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 8 marca 2011 r. oraz Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem znak ZNS.9082.3.1.2011.Z.2 z dnia 7 marca 2011 r. zwrócili się o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotowej inwestycji, które to wyjaśnienia otrzymali na piśmie od Inwestora za pośrednictwem tut. Urzędu wraz z kompletem brakującej dokumentacji .
Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem znak ZNS.9082.3.1.2011.Z.3 z dnia 20 kwietnia 2011 r. wyraził opinię iż przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do § 2 ust. 1 pkt 7, jak również do § 3 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), a tym samym nie stanowi ona przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
Z przedłożonej w sprawie dokumentacji wynika, że po wybudowaniu stacji bazowej na wieży usytuowanej na działce nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida zawieszone zostaną:
1. Trzy anteny sektorowe (typ BSA1011, pasmo pracy 900/1800MHz) o mocy EIRP wynoszącej 3120 W każda (czyli powyżej 2000 W, a mniej niż 5000 W) zawieszone na wysokości 50,5 m n.p.t. (środek anteny) po jednej na azymucie: 30º, 130º, 290º.
2. Trzy anteny sektorowe (typ BSA1021, pasmo pracy 2000MHz) o mocy EIRP wynoszącej 3105 W każda (czyli powyżej 2000 W, a mniej niż 5000 W) zawieszone na wysokości 40,2 m n.p.t. (środek anteny) po jednej na azymucie: 30º, 150º, 280º.
Maksymalne planowane pochylenie osi głównych wiązek promieniowania tych anten wynosi: 10º. Wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania w/w anten w odległości nie większej niż 150 m nie występują miejsca dostępne dla ludności.
3. Trzy anteny sektorowe (K741516, pasmo pracy CDMA) o mocy EIRP wynoszącej 1615 W każda (czyli powyżej 1000 W, a mniej niż 2000 W) zawieszone na wysokości 50,5 m n.p.t. (środek anteny) po jednej na azymucie: 60º, 180º, 300º.
Maksymalne planowane pochylenie osi głównych wiązek promieniowania tych anten wynosi: 0º. Wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania w/w anten w odległości nie większej niż 70 m nie występują miejsca dostępne dla ludności.
W związku z powyższym planowana inwestycja nie wymaga dokonywania uzgodnień z Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania zaplanowanych pochyleń elektrycznych następujących anten sektorowych: BSA1011 – maksymalnie 9º, BSA1021 – maksymalnie 10º, K741516 – maksymalnie 0º.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 5 kwietnia 2011 r. poinformowała, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie dnia 29 lipca 2010 r. postanowieniem znak RDOŚ-28-WSTE-6613-0001-021/10/JM z dnia 29 lipca 2010 r. wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia PN. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. sieci PLUS Nr BT 42380 RUCIANE 2, zlokalizowanej na działce nr 87/20, przy ulicy nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia Bocznej, w miejscowości Ruciane-Nida, powiat piski na obszar Natura 2000 – Puszcza Piska (PLB280008).
Ponadto planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z zapisami cyt. wyżej rozporządzenia Rady Ministrów.
Dokonano wnikliwej analizy dokumentacji, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w tym rodzaj i charakterystykę, a także skalę oddziaływania przedsięwzięcia ograniczonego lokalnie do miejsca i okresu realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę rodzaj planowanej działalności, także skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, nie przewiduje się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na istniejące walory przyrodnicze i krajobrazowe. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spójności sieci Natura 2000.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono ponadto, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe.
Tym samym należy stwierdzić, że nie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.


Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.


P o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.


Data powstania: czwartek, 12 maj 2011 12:24
Data opublikowania: piątek, 13 maj 2011 10:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 maj 2011 08:24
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3418 razy