BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej

2 czerwca 2011r. ( czwartek ) o godz. 1600

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida

OR.0002.11.2011Ruciane-Nida, 25 maja 2011r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień
2 czerwca 2011r. ( czwartek ) o godz. 1600
w świetlicy osiedlowej przy
ul. Mazurskiej 13 w Rucianem-Nidzie IX sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie i podpisanie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 kwietnia 2011r.

4. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

7. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

8. Samorządowy Program Profilaktyki Szczepień – zaopiniowanie listu intencyjnego - deklaracji współpracy po przedstawieniu informacji i dyskusji.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego oraz działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

10. Przedstawienie regulaminu III edycji konkursu „Najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Ruciane-Nida”.

11. Przedstawienie zarządzenia zastępczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego stwierdzającego, po uprzednim zawiadomieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej Ruciane-Nida Pana Stanisława Prześniaka.

C. Część uchwałodawcza :

12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE,
- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok,
- gospodarki gruntami.

D. Statutowe elementy obrad:


13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

15. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: piątek, 27 maj 2011 08:35
Data opublikowania: piątek, 27 maj 2011 08:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 cze 2011 07:30
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2604 razy