BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DLA 20 OSÓB Z ZAKRESU BRUKARSTWA I HOTELARSTWA ORAZ BADAŃ LEKARSKICH UMOŻLIWIAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY DLA 31 OSÓB .

Projekt pn. „W STRONĘ AKTYWNEJ INTEGRACJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 (Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej)
Ruciane – Nida, dn. 01 / 08 / 2011 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rucianem – Nidzie
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DLA 20 OSÓB Z ZAKRESU BRUKARSTWA I HOTELARSTWA ORAZ BADAŃ LEKARSKICH (PROFILAKTYCZNYCH) UMOŻLIWIAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY W BUDOWNICTWIE LUB GASTRONOMII.

W związku z projektem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pn. „W STRONĘ AKTYWNEJ INTEGRACJI” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 (Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) – ZAPRASZAM do składania ofert na organizację i przeprowadzenie przygotowania zawodowego dla 20 osób z zakresu brukarstwa i hotelarstwa oraz badań lekarskich (profilaktycznych) umożliwiających podjęcie pracy w budownictwie lub gastronomii dla 31 osób będących podopiecznymi M – GOPS w Rucianem – Nidzie, gdzie 20 osób objętych kontraktami socjalnymi oraz 11 osób objętych PAL. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dot. zaproszenia do składania ofert.

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie, 12 – 220 Ruciane – Nida, Aleja Wczasów 4, tel./fax. 087 423-62-30, godz. urzędowania: Poniedziałek 8.00-16.00, Wtorek – Piątek 7.00-15.00.
2. Zamawiający zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert, których przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie ww. zajęć oraz badań lekarskich (profilaktycznych) dla 31 podopiecznych M-GOPS w Rucianem – Nidzie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
3. Termin realizacji zamówienia: sierpień – listopad 2011r. Dokładny harmonogram realizacji zajęć zostanie określony z Wykonawcą przed podpisaniem umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5.
4. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który wykaże się:
4.1. Doświadczeniem w zakresie prowadzonych szkoleń, pozwalającym na należyte wykonanie zamówienia, tj. przeprowadził szkolenia zawodowe, czy zajęcia przygotowujące do podjęcia pracy. W celu spełnienia warunku należy wykazać co najmniej dwie wykonane należycie usługi, z których co najmniej jedna była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie złożonych dokumentów (załącznik nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie) Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
4.2. Przedstawi wykwalifikowany zespół osób, które będą realizować zamówienie wraz z ich doświadczeniem. W celu spełnienia warunku należy dołączyć wykazać osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 2). Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
4.3. Kryterium wyboru ofert: 100% cena.
5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie z następującym opisem: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Dot. zapytania na zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania zawodowego oraz badań lekarskich”. Ofertę należy przygotować wykorzystując formularz udostępniony przez Zamawiającego (załącznik nr 2). Ponadto do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 4.1. i 4.2.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu zamówienia w przypadku powstania oszczędności w ramach niniejszego zamówienia bądź projektu.
7. Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcą: Krystyna Rudol – Kierownik M-GOPS w Rucianem – Nidzie (tel./fax. 087 423-62-30) / Karol Syta – UmiG Ruciane – Nida (tel./fax. 087 425-44-51, e-mail. k.syta@ruciane-nida.pl).
8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć listownie / osobiście do dnia 22 / 08 / 2011 r. do godziny 15:00 w siedzibie Zamawiającego (liczy się data wpływu).
9. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt oferentów. O ewentualnym wybraniu oferty zostaniecie Państwo poinformowani listownie. Informacja dot. najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń UMiG Ruciane – Nida (Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida) oraz na stronie internetowej: http://www.bip.ruciane-nida.pl/index.php?k=93.

W załączeniu:
1/ Opis przedmiotu zamówienia.
2/ Formularz ofertowy wraz ze szczegółowym opisem działań proponowanych przez Wykonawcę.
3/ Wykaz wykonanych zamówień.
4/ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
5/ Wzór umowy zlecenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Zbigniew Janusz Opalach
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2011 11:44
Data opublikowania: poniedziałek, 1 sie 2011 11:50
Data przejścia do archiwum: środa, 24 sie 2011 10:47
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3077 razy