BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 grudnia 2011r. (czwartek) o godz. 1600 w świetlicy osiedlowej przy ul. Mazurskiej 13 w Rucianem-Nidzie XVI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Ruciane-Nida, 15 grudnia 2011r.


Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2011r.

4. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XV sesji Rady Miejskiej
w dniu 29 listopada 2011r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Przyjęcie budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok:

• odczytanie projektu uchwały budżetowej,

• odczytanie opinii poszczególnych komisji stałych Rady,

• odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przez przewodniczącego Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej,

• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,

• dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

• głosowanie nad uchwałą budżetową.

C. Część uchwałodawcza :

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

- zaopiniowania projektu planu ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego,

- zmian w budżecie Gminy na 2011 rok,

- gospodarki gruntami.

D. Statutowe elementy obrad:

9. Interpelacje i zapytania radnych

10. Wolne wnioski.

11. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

12. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: czwartek, 15 gru 2011 08:43
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2011 08:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 sty 2012 08:11
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2960 razy