BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Piszu Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na ławników.
PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE WSKAZAŁ LICZBĘ 2 ŁAWNIKÓW WYBIERANYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ RUCIANE-NIDA DO SĄDU REJONOWEGO W PISZU.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni Gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołączyć należy:
 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Dodatkowo do zgłoszenia dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę 50 osób popierających kandydaturę, zawierającą : imię i nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis osoby popierającej.

Dodatkowo do zgłoszenia na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej organizacji.

Uwaga: koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za zaświadczenie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

Termin przyjmowania zgłoszeń - 15 stycznia 2012 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, tel. 87 425 44 30.


 
Burmistrz Miasta i Gminy

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 gru 2011 11:12
Data opublikowania: środa, 21 gru 2011 12:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sty 2012 13:22
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2764 razy