BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o umorzenie postępowania

POSTANOWIENIE
Ruciane-Nida, dn.27 grudnia 2011


Nasz znak :
PNO.6220.4.11POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a, b, c oraz pkt 88 lit. E rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Leszka Kur, OCSC Sp. z o.o., ul. Targowa 24, 03-733 Warszawa, działającego z upoważnienia inwestora – Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Maskulińskie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida, w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie małej retencji w ramach programu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie” po otrzymaniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4240.459.2011.AB z dnia 319 grudnia 2011 r oraz opinii Warmińsko-Mazurski Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.9083.21.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.p o s t a n a w i a m

odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko o przedsięwzięcia polegającego na budowie małej retencji w ramach programu Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie:
• obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 2293, 2294, 2299/1, 2302, 2305,
• obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 2169, 2194, 2196, 2201/1, 2210/2, 2221/1, 2224/2, 2295,
• obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 1003, 1004, 1005/1, 1006/1, 1012, 1014, 1056, 1058, 1059, 1060, 1062, 1071, 1072, 1085, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1627, 3137, 3138, 3163, 3166,
• obręb Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida, nr działki ew. 3035,
• obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, nr działki ew. 3095/19,
• obręb Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 3256, 3268, 3281, 3282, 3297, 3305, 3308, 3317, 3325, 3328, 3334, 3339, 3341, 3343, 3351, 3352, 3356, 3360,
• obręb Karwica, nr działek ew. 1110, 1121/2, 1133/2, 1134, 1143/1, 1143/4, 1146, 1162, 1173/1, 1187/1, 1187/2, 1200/1, 1200/2, 1212, 1213, 1216/1, 1216/2, 1237/2, 1257, 1258, 1259/2, 1295/2, 1627/1, 1629


UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18.10.2011 r. (data wpływu) Pan Leszek Kur wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie małej retencji w ramach programu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie” wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziane tereny, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia wraz ze wskazanymi terenami, na które będzie ono oddziaływać.
Z danych zawartych w dostarczonych materiałach wynikało, iż planowana inwestycja, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 66 lit. a, b, c oraz pkt 88 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, może być wymagane. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz ze stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w Nadleśnictwie Maskulińskie, gmina Ruciane-Nida w obszarze:

• obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 2293, 2294, 2299/1, 2302, 2305,
• obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 2169, 2194, 2196, 2201/1, 2210/2, 2221/1, 2224/2, 2295,
• obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 1003, 1004, 1005/1, 1006/1, 1012, 1014, 1056, 1058, 1059, 1060, 1062, 1071, 1072, 1085, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1627, 3137, 3138, 3163, 3166,
• obręb Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida, nr działki ew. 3035,
• obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, nr działki ew. 3095/19,
• obręb Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 3256, 3268, 3281, 3282, 3297, 3305, 3308, 3317, 3325, 3328, 3334, 3339, 3341, 3343, 3351, 3352, 3356, 3360,
• obręb Karwica, nr działek ew. 1110, 1121/2, 1133/2, 1134, 1143/1, 1143/4, 1146, 1162, 1173/1, 1187/1, 1187/2, 1200/1, 1200/2, 1212, 1213, 1216/1, 1216/2, 1237/2, 1257, 1258, 1259/2, 1295/2, 1627/1, 1629

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z dnia 5.12.2011 r. znak: WOOŚ.4240.459.2011.AB, wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o informacje niezbędne do wydania właściwej merytorycznie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentację uzupełniono w dniu 15.12.2011 r. (data wpływu do RDOŚ w Olsztynie).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WOOŚ.4240.459.2011.AB z dnia 19 grudnia 2011 r po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia stwierdził, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
Realizacja przedsięwzięcia nie zagraża funkcjonowaniu siedlisk i gatunków, dla których ustanowiono formy ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania i spójności obszarów Natura 2000 oraz pozostałych obszarów chronionych zlokalizowanych na terenie nadleśnictwa. Dzięki inwestycji poprawie ulegną warunki hydrologiczne na większym obszarze, stąd inwestycja będzie korzystnie oddziaływać na pozostałe siedliska w sąsiednich kompleksach leśnych. W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się podniesienie lustra zwierciadła wód podziemnych, co wpłynie korzystnie na stan siedlisk, przeciwdziałać będzie eutrofizacji i zanikaniu śródleśnych zbiorników wodnych. Inwestycja wpłynie korzystnie na drzewostany na obszarach sąsiadujących. Wszystkie zabiegi przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności omawianego obszaru dla wielu gatunków zwierząt m.in. płazów, gadów.
Tereny, na których realizowane będzie planowane przedsięwzięcie nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Prowadzone prace będą polegały na budowie 115 obiektów: progów z narzutu kamiennego (41 szt.), progów z bystrotokiem (4szt.), przetasowań ziemnych z nieregulowanym poziomem piętrzenia (poniżej 0,99 m), zastawek drewnianych z regulowanym poziomem piętrzenia do 0,7 m, podwyższeń drogi, przepustów pod drogami leśnymi, grobli, stawów ziemnych dla żółwi błotnych. Część prac będzie związana z zasypywaniem lub wypłycaniem rowów. Powyższe obiekty zlokalizowane będą w 21 ostojach: Torfowisko Kadzidłowo, Krutynia Dolna, Jezioro Jaśkowskie, Torfowisko Nida, Torfowisko Wejsuny, Jezioro Chudek, Uroczysko Nida-Polfa, Jezioro Masłe Ruciańskie, Jezioro Oko, Torfowisko Zamordeje, Uroczysko Trzciny, Uroczysko Kliczany, Uroczysko Bazyjka, Uroczysko Pranie, Jezioro Wesołek, Uroczysko Łazarz, Uroczysko Jeleń, Rzeka Ruczaj, Uroczysko Przebródź, Uroczysko Borek, Rzeka Rudna III. W/w ostoje położone są na gruntach leśnictw: Czapla, Gąsior, Ukta, Guzianka, Wejsuny, Ruciane, Dębowo, Krzyże, Ruczaj, Borek i Zaroślak we wspomnianym Nadleśnictwie Maskulińskie. Są to tereny Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”. W centralnej części obszaru znajduje się system jezior Bełdany-Guzianka-Nidzkie. Obszar oddziaływania planowanych do budowy obiektów obejmuje dwa zwarte kompleksy leśne Puszczy Piskiej o łącznej powierzchni ok. 473 ha. Wszystkie obiekty zlokalizowane są na terenie gminy Ruciane-Nida, w powiecie piskim.
Powyższe obszary pokryte są siecią rowów melioracyjnych oraz urządzeń drenarskich budowanych jeszcze przed II wojną światową. Prowadzone w tym okresie, na ogromną skalę, prace melioracyjne spowodowały, że obecnie proces odkładania torfu w wielu miejscach uległ całkowitemu zatrzymaniu. W wyniku drenażu i postępującego osuszania zanikają dystroficzne jeziorka, następuje murszenie torfów i zaznacza się coraz to silniejsza inwazja zbiorowisk nitrofilnych, brzozy oraz wierzby kosztem gatunków charakterystycznych dla runa obszarów podmokłych. Projektowane obiekty budowane będą na istniejących rowach melioracyjnych, które służą odwadnianiu terenów leśnych oraz na rzekach Rudna i Ruczaj. Projektując powyższe piętrzenia założono, że ich przepływ biologiczny nie zostanie naruszony.
Budowa systemu małej retencji przyczyni się do podniesienia poziomu wody, poprawią się warunki hydrologiczne siedliskowe. Budowa progów, brodów, bystrotoków i zastawek spowolni spływ i zatrzyma wodę na obszarze leśnym oraz w siedliskach bagiennych. Wskutek zastosowania zastawek zostaną odtworzone odpowiednie warunki wodne w miejscach występowania torfowisk. Odtworzone zostaną procesy torfotwórcze, nastąpi renaturyzacja torfowisk wysokich poprzez zatrzymanie procesów mineralizacji torfów. Planowane prace przyczynią się do powstania nowych płatów torfowców oraz rekolonizację roślinności typowej dla ich runa: Bagna, wełnianki, żurawiny itd. Budowa stawów dla żółwi błotnych zapewni ochronę i utworzenie mejsc ich bytowania, co dotyczy również pozostałych gadów oraz płazów. Realizacja przedsięwzięcia poprzez podniesienie poziomu wód gruntowych wpłynie korzystnie na kondycję drzewostanów w kompleksach leśnych objętych projektem. Zapobiegnie również inwazji kornika drukarza oraz zamieraniu drzewostanów na skutek przesuszenia. Ponadto, woda przepływająca przez urządzenia piętrzące będzie napowietrzana, co wpłynie korzystnie na rozwój flory i fauny wodnej.
W ramach prac budowlanych planuje się prace porządkowe w rejonie istniejących rowów śródleśnych, które polegać będą na wycince zakrzaczeń o powierzchni ok. 1830 m2 jedynie w miejscach posadowienia urządzeń piętrzących. Pozyskany z wycinki krzewów materiał, zostanie wykorzystany na terenie nadleśnictwa w ramach prowadzenia gospodarki leśnej. Grunt pochodzący z wykopów wykorzystany zostanie na miejscu budowy, m.in. do formowania skarp. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wycinką drzew.
Do wykonania urządzeń wykorzystane zostaną jedynie materiały naturalne, takie jak kamienie i drewno. Progi wykonane zostaną w formie narzutu kamiennego, część z nich zostanie dodatkowo zaopatrzona w bystrotoki. Zastawki wykonane zostaną z desek dębowych. Wloty i wyloty wokół progów i zastawek zostaną zabezpieczone narzutem kamiennym. Wysokość piętrzeń nie będzie stanowić ograniczenia dla utrzymania migracji organizmów wodnych. W miejscach, gdzie ciągłość szlaków drogowych mogłaby ulec zniszczeniu przy podniesieniu się poziomu wód, zaplanowano budowę podwyższeń dróg oraz przepustów.
Do prac ziemnych wykorzystana zostanie koparko-ładowarka niewielkiego gabarytu z ramieniem o dalekim zasięgu, dzięki czemu nie będzie potrzeby częstego jej przemieszczania. Trasy dojazdowe dla sprzętu i samochodów transportowych zostaną wyznaczone w oparciu o istniejące szlaki leśne. W celu umożliwienia dojazdu do budowanych obiektów wykonane zostaną podesty drewniane zabezpieczające runo oraz podszyt. Na trasie przejazdu sprzętu budowlanego na drzewa nałożone zostaną opaski ochronne. W miejscach trudno dostępnych o dużym zwarciu podszytu transport materiałów będzie odbywał się bez udziału sprzętu. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany.
Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązał się będzie z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą samochody, maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach budowlanych. Jednakże, zasięg tych uciążliwości ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja hałasu i substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Odpady powstałe na etapie budowlanym gromadzone będą w specjalnie do tego przygotowanych pojemnikach, po czym usunięte zostaną z placu budowy po zakończeniu prac. Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach. Odbiorem nieczystości płynnych i odpadów stałych zajmie się specjalistyczna firma.
Planowane przedsięwzięcie położone jest na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Piska” (kod obszaru: PLB280008) oraz obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty „Ostoja Piska” (kod obszaru: PLB280048). Zagrożeniem dla tych obszarów jest m.in. zanieczyszczenie i eutrofizacja wód oraz naturalna sukcesja roślinności. Realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się w zabiegi przeciwdziałające postępującej eutrofizacji oraz postępującemu osuszaniu obszarów leśnych. Budowa małej retencji zrewitalizuje obszary śródleśnych mokradeł i torfowisk oraz zatrzyma inwazję zarośli wierzby i brzozy. Część terenu objętego wnioskiem zlokalizowany jest w Mazurskim Parku Krajobrazowym, w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich oraz w rezerwatach przyrody „Krutynia” i „Jezioro Nidzkie”. Realizacja inwestycji nie jest sprzeczna z działaniami podjętymi w celu ochrony przyrody w rezerwacie „Krutynia”, gdyż żaden z obiektów nie zostanie posadowiony w korycie rz. Krutynia, a ich lokalizacja na innych ciekach nie będzie miała wpływu na reżim rzeki . Budowa systemu obiektów małej retencji korzystnie wpłynie na nawilgocenie obszarów sąsiadujących z doliną Krutyni. Wprowadzenie obiektów małej retencji w rezerwacie „Jezioro Nidzkie” nie wpłynie na kształtowanie zasobów jeziora Nidzkiego.
Ponieważ część obiektów realizowana będzie w w/w rezerwatach, inwestor zobligowany będzie do uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów, o których mowa w art. 15 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 150, 1220 ze zm.). Biorąc pod uwagę fakt, że realizacja obiektów małej retencji wpisuje się w zakres działań związanych z ochroną przyrody, zezwolenie takie zgodnie z art. 15 ust. 4 pkt. 1 w/w ustawy, wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Ze względu na możliwą kolizję inwestycji ze stanowiskami gatunków chronionych roślin, tj. kruszyny pospolitej, bagna zwyczajnego, widłaka jałowcowatego i widłaka wrońca, może wystąpić konieczność ich usunięcia. W związku z powyższym niezbędnym będzie uzyskanie zgody na odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 ust. 1 wspomnianej ustawy o ochronie przyrody, odpowiednio Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie na zniszczenie siedlisk w/w gatunków, na zniszczenie osobników kruszyny pospolitej oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zniszczenie osobników bagna zwyczajnego, widłaka jałowcowatego oraz widłaka wrońca. W celu ochrony występujących w sąsiedztwie prac gatunków chronionych, przed rozpoczęciem robót, specjalista nadleśnictwa dokona oględzin w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami.
Na planowane wprowadzenie żółwia błotnego do zaprojektowanych stawów ziemnych, inwestor będzie zobligowany do uzyskania zezwolenia na przemieszczenie gatunku chronionego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Z informacji przedstawionych w uzupełnieniu do KIP wynika, że w rzekach Rudnej i Ruczaj, w miejscach planowanych do budowy obiektów, ryby występują okresowo i jedynie przy wysokich stanach wody. W celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań na występującą w tych ciekach ichtiofaunę, prace budowlane będą prowadzone przy niskich stanach wody. Wykonane obiekty o piętrzeniu poniżej 1m nie powinny stanowić znaczącej przeszkody w migracji organizmów wodnych.

Warmińsko-Mazurski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS.9083.21.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. wydał opinię sanitarną stwierdzającą, że dla planowanego przedsięwzięcia nie jest zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono ponadto, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe.
Tym samym należy stwierdzić, że nie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.


Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.


p o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.
Otrzymują :
1. Leszek Kur
2. Nadleśnictwo Maskulińskie
3. BIP + tablica urzędowa UMiG
3. a/aDo wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Sporządził:
Julita Małż
Data powstania: środa, 28 gru 2011 09:08
Data opublikowania: środa, 28 gru 2011 09:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 sty 2012 18:58
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3144 razy