BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida przed upływem kadencji, zarządzonych na dzień 26 lutego 2012 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, uprawnionym do udziału w referendum gminnym, zwanych dalej „osobami niepełnosprawnymi”, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz .U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami), która ma zastosowanie na podstawie art. 1 ust 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz.985 ze zmianami) w referendum gminnym. Osoby niepełnosprawne biorą udział w referendum gminnym na takich samych zasadach jak pozostałe osoby uprawnione do udziału w referendum, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia.

Głosowanie w lokalu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na obszarze Gminy Ruciane-Nida są to następujące lokale:
  1. Obwód glosowania nr 1- Świetlica Osiedlowa ul. Mazurska 13 Ruciane-Nida - lokal wyznaczony również do głosowania korespondencyjnego.
  2. Obwód głosowania nr 2- Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej ul. Gałczyńskiego 2A Ruciane-Nida
Osoba niepełnosprawna na pisemny wniosek wniesiony do Urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem referendum jest dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania z pośród obwodów wyżej wymienionych.

Głosowanie w referendum gminnym odbędzie się dnia 26 lutego 2012 r. w godz. od 7:00 do 21:00.

Przedmiotem referendum gminnego jest odwołanie Burmistrza Miasta i Gminy w Ruciane-Nida przed upływem kadencji.

Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Zbigniewa Janusza OPALACHA Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida przed upływem kadencji?

Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz .U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, ze zmianami), w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, ze zmianami);
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1 ;
  4. orzeczenie zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
A także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę niepełnosprawną Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida najpóźniej w 21 dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 6 lutego 2012 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego)

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL osoby niepełnosprawnej, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w gminie Ruciane-Nida oznaczenie referendum, którego dotyczy, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet referendalny.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
W zgłoszeniu osoba niepełnosprawna może zażądać przesłania jej wraz z pakietem referendalnym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Osoba niepełnosprawna zostanie skreślona ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca swego stałego zamieszkania i ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie glosowania właściwym dla obwodowej komisji do spraw referendum, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Osoba niepełnosprawna, nie później niż 7 dni przed dniem referendum, tj. nie później niż 20 lutego 2012 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), otrzyma z Urzędu Gminy pakiet referendalny, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych osoby niepełnosprawnej, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
W przypadku nieobecności osoby niepełnosprawnej pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu referendalnego przekazywanego osobie niepełnosprawnej wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania ,koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a - jeżeli osoba niepełnosprawna zażądała jej przesłania.
Na karcie do głosowania osoba niepełnosprawna oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustaleniu wyników głosowania w referendum.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji do spraw referendum.
Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać.
Nie podpisanie i nie włożenie oświadczenia do koperty zwrotnej spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania w referendum.


Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji do spraw referendum.
Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej głosującej korespondencyjnie.
Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem referendum.

Osoba niepełnosprawna może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji do spraw referendum, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjnie nie mogą osoby niepełnosprawne, które udzieliły pełnomocnictwa do głosowania.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data powstania: środa, 22 lut 2012 11:25
Data opublikowania: środa, 22 lut 2012 11:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2012 07:49
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2329 razy