BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 7 grudnia 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.14.2012

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 21 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XXIX sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2012 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2012 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2021 oraz budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2013 rok:
  1. przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013–2021 oraz przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2013 rok,
  2. odczytanie opinii Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013–2021 oraz projektu budżetu Gminy na 2013 rok,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida oraz projektu budżetu Gminy na 2013 rok,
  4. dyskusja nad w/w projektami,
  5. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013–2021 oraz projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2013 rok.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
  • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida
  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, na których zamieszkują mieszkańcy,
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  • uchwalenia regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012–2021,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
  • zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ruciane-Nida,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: piątek, 7 gru 2012 12:11
Data opublikowania: piątek, 7 gru 2012 12:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 gru 2012 13:00
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2929 razy