BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida
Ruciane-Nida: Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 515956 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 465918 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida, obejmującego dwie części: 1) Część I - pomoce dydaktyczne Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie, Szkoły Podstawowej w Ukcie). Dostawa pomocy dydaktycznych obejmuje zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - wykazem stanowiącym załącznik nr 3 część I do SIWZ. 2) część II - sprzęt komputerowy Dostawa sprzętu komputerowego obejmującego, tj: a) zestaw składający się z laptopa wraz z oprogramowaniem i torbą (2 komp.) b) zestaw składający się z laptopa wraz z oprogramowaniem i torbą oraz projektor multimedialny (1 komp.). Dostawa sprzętu komputerowego obejmuje zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - wykazem stanowiącym załącznik nr 3 część II do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.21.31.00-6, 38.65.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2
Nazwa: Sprzęt komputerowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS Sp. z o. o., ul. Piasta 16, 15-044 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7900,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 8500,53

Oferta z najniższą ceną: 7673,97 / Oferta z najwyższą ceną: 9594,00

Waluta: PLN.Data powstania: wtorek, 18 gru 2012 09:30
Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2012 09:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 gru 2012 13:00
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2473 razy