BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości nie przekraczającej 60 000 EURO
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
w RUCIANEM – Nidzie
12 – 221 Ruciane-Nida , ul. Leśna 10
- tel. / 0-87/ 423 18 98 - fax : / 0-87/ 423 18 97

Ogłasza przetarg nieograniczony na :
budowę zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami domowymi
z m. Wólka do Rucianego-Nidy Osiedle mieszkaniowe Dybówek II
oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Kokoszka

Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 45111200-0 , 45330000-9
Termin realizacji zamówienia : do 31.01.2006 r.
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
Zamawiającego .
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest :
Zbigniew Opalach - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie
tel. /0-87/ 423 18 98
Termin związania ofertą - 30 dni.

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do
dnia : 22. 12. 2005 r. do godz. 10 00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu :
22. 12. 2005 r. o godz. 10 05.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy , którzy
nie są wykluczeni na podstawie art. 24 i
spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo
Zamówień Publicznych ,
- spełniają warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
1. Cena ofertowa - 100 %

Data powstania: środa, 7 gru 2005 12:16
Data opublikowania: środa, 7 gru 2005 12:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 gru 2005 09:14
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3320 razy