BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida:
1. nieruchomości gruntowe ujawnione w KW OL1P/00013030/7, zgodnie z rejestrem gruntów działki gruntu opisane są jako RVI grunty orne, nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jako 8MN, MP – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub przy połączeniu trzech działek zabudowy pensjonatowej, niżej wymienionych:
a) działka ozn. nr geod. 17/6, o pow. 1450 m2, poł. w Ruciane-Nida, ul. Dworcowa,
cena wywoławcza netto 67 860,00 zł, wadium 10 000,00 zł,
b) działka ozn. nr geod. 17/7, o pow. 1442 m2, poł. w Ruciane-Nida, ul. Dworcowa,
cena wywoławcza netto 67 486,00 zł, wadium 10 000,00 zł,
c) działka ozn. nr geod. 17/8 , o pow. 1350 m2, poł. w Ruciane-Nida, ul. Dworcowa,
cena wywoławcza netto 63 180,00 zł, wadium 10 000,00 zł,
2. działka ozn. nr geod. 536, o pow. 187 m2, poł. w m. Ruciane-nida, nie jest objęta m.p.z..p., ujawniona w KW OL1P/00012960/8, zgodnie z rejestrem gruntów działki gruntu opisane są jako Bp zurbanizowane tereny niezabudowane,
cena wywoławcza netto 12 060,00 zł, wadium 1 500,00 zł.

Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 10 stycznia 2014 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 stycznia 2014 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 07 stycznia 2014r. włącznie (pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
5. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
8. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.
Podano do publicznej wiadomości: od dnia 06 grudnia 2013r. do dnia 07 stycznia 2014r.
Data powstania: piątek, 6 gru 2013 07:24
Data opublikowania: piątek, 6 gru 2013 09:44
Data przejścia do archiwum: środa, 8 sty 2014 08:41
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2919 razy