BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Sprawy przyjmowane i załatwiane są w kancelarii przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

 1. Korespondencję przyjmuje dyrektor, a pod jego nieobecność sekretarz przedszkola.
 2. Przyjmując przesyłki przekazywane drogą pocztową, zwłaszcza polecone i wartościowe, osoba uprawniona sprawdza prawidłowość zaadresowania oraz stan opakowania.
 3. Dyrektor przedszkola otwiera wszystkie przesyłki z wyjątkiem:
  • Adresowanych imiennie, które przekazuje adresatom,
  • Wartościowych, lub stanowiących tajemnicę służbową (poufne),
 4. Potwierdzenie otrzymania pisma osoba uprawniona daje na żądanie składającego pismo.
 5. Dyrektor segreguje wpływającą korespondencję według jej treści i przekazuje właściwym osobom.


Załatwianie spraw

 1. Przy pisemnym załatwianiu sprawy stosuje się następujące formy:
  1. Odręczną,
  2. Korespondencyjną,
 2. Forma odręczna jest skróconym sposobem załatwiania sprawy i polega na sporządzeniu, po zarejestrowaniu sprawy- bezpośrednio na otrzymanym piśmie- zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę, lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia.
 3. Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu pisma załatwiającego sprawę.
 4. Załatwienie sprawy może być:
  1. Tymczasowe - gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
  2. Ostateczne - gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.
 5. Po sporządzeniu kopii pisma lub dokumentu należy umieścić pod tekstem klauzulę zgodności z oryginałem, a także datę, podpis osoby stwierdzającej zgodność treści.
 6. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
 7. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą, nie mającą bezpośredniego związku.
 8. Pismo załatwiające sprawę powinno być zawierać:
  1. Nagłówek - druk lub podłużną pieczątkę nagłówkową,
  2. Znak sprawy,
  3. Powołanie się na znak i datę pisma, którego odpowiedź dotyczy,
  4. Datę podpisania pisma przez osobę upoważnioną,
  5. Określenie odbiorcy wraz z adresem, treść pisma,
  6. Podpis (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
Data powstania: wtorek, 17 gru 2013 14:15
Data opublikowania: wtorek, 17 gru 2013 14:29
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 4004 razy