BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż działek mieszkalno-usługowych

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza 2 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, położonych w Rucianem-Nidzie ul. Szkolna :
1. ozn. nr geod. 192/335, o pow. 899 m2,
cena wywoławcza 25.320,00 zł, wadium 2.530,00 zł
2. ozn. nr geod. 192/327, o pow. 727 m2,
cena wywoławcza 20.350,00 zł, wadium 2.030,00 zł
3. ozn. nr geod. 192/325, o pow. 155 m2 i 192/326, o pow. 575 m2,
cena wywoławcza 20.760,00 zł, wadium – 2.070,00 zł
4. ozn. nr geod. 192/324, o pow. 720 m2,
cena wywoławcza 20.145,00 zł, wadium – 2.010,00 zł
5. ozn. nr geod. 192/323, o pow. 718 m2,
cena wywoławcza 20.090,00 zł, wadium 2.000,00 zł
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 16 marca 2006 roku, o godzinie 11.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 13 marca 2006 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art.3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju
Data powstania: poniedziałek, 6 lut 2006 14:31
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2006 12:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 mar 2006 13:18
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3235 razy