BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szcunkowej poniżej 60 000 euro

na remont nawierzchni dróg gruntowych gminnych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, www.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gruntowych gminnych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV - 14212120-7, 45233142-6
Termin realizacji zamówienia do 31.12.2006 r.
Przedmiotem zamówienia jest profilowanie równiarką nawierzchni dróg gruntowych wraz z dowiezieniem żwiru-pospółki w celu uzupełnienia ubytków w drogach gminnych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida.
Profilowanie dróg polegać będzie na zniwelowaniu wszelkich nierówności w nawierzchni dróg i w razie potrzeby uzupełnienie zagłębień i ubytków w drogach przy użyciu żwiru-pospółki a następnie przeprofilowanie.
Zakresem zadania objęte są drogi położone na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida o długości ok. 35 km i szerokości ok. 5,0 m.
Kryteria oceny ofert:
cena brutto za 1 godzinę profilowania dróg - 55 %
cena brutto za dostawę 1 tony żwiru-pospółki na drogi - 45 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz - Inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Artur Chudzik - Referent Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 54, w godz. 800- 1400, pokój nr 3.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 7 marca 2006 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 marca 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Posiadają niezbędną wiedzie i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Spełnieniem tego warunku jest złożenie wykazu posiadanego sprzętu z którego wynikać będzie, że Wykonawca posiada co najmniej: dwa samochody dostawcze samowyładowcze o ładowności 16 ton, profilarkę oraz udokumentuje pozyskiwanie żwiru z legalnej i posiadającej zezwolenie pozyskiwania żwiru żwirowni.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może posiadać rozwiązań wariantowych i częściowych.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Data powstania: czwartek, 16 lut 2006 08:38
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2006 08:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 mar 2006 08:52
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3358 razy