BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szcunkowej poniżej 60 000 euro

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, tel. 0-87 423 10 36, www.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu miasta i gminy Ruciane-Nida oraz ich utrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień - CPV 77.50.00.00-5, 85.20.00.00-1
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od 1 kwietnia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r.
Przedmiotem zamówienia jest:
1. wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu miasta i gminy Ruciane-Nida i przewożenie ich do schroniska a w przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753), po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Do wyłapania psów Wykonawca przystąpi nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego;
2. dozór i utrzymanie wyłapanych z terenu miasta i gminy Ruciane-Nida psów;
3. prowadzenie obserwacji nowo przyjętych psów w okresie kwarantanny;
4. kompleksowa opieka weterynaryjna na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.);
5. znakowanie psów przyjmowanych do schroniska;
6. prowadzenie ewidencji przyjmowania i wydawania psów;
7. prowadzenie działań, mających na celu przekazywanie psów nowym opiekunom;
8. zapewnienie dozoru weterynaryjnego dla psów umieszczonych w schronisku odłowionych z terenu miasta i gminy Ruciane-Nida;
9. w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiąże się do przeprowadzania raz w miesiącu akcji wyłapywania bezdomnych oraz pozbawionych opieki psów.
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) - 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3 i 9.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Jerzy Waszkiewicz - tel. 087 432 10 036 w. 37, w godz. 800 - 1400, pokój nr 9, w sprawach technicznych zamówienia;
Jacek Schramke - tel. 087 423 10 36 w 54, w godz. 800 - 1400, pokój nr 3, w sprawach przedmiotu zamówienia.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa 16 marca 2006 r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.).
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Spełnieniem tego warunku jest złożenie wykazu urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i przewożone do schroniska, z którego wynikać będzie posiadanie: przynajmniej jednego samochodu do transportu zwierząt, przynajmniej 3 chwytaków, przynajmniej 2 siatek, przynajmniej 3 kagańców.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia co potwierdzają złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Data powstania: piątek, 24 lut 2006 11:22
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2006 12:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 mar 2006 13:18
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3600 razy