BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograinczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 30 listopada 2004 roku Dz.U. Nr 261, poz. 2603) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza 3 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionych:

-działka budowlana ozn. nr geod. 417/1, o pow. 727 m2
cena wywoławcza – 19.000,00 zł, wadium – 1.900,00 zł
-działka budowlana ozn. nr geod. 417/2, o pow. 627 m2
cena wywoławcza – 16.000,00 zł, wadium – 1.600,00 zł
-działka budowlana ozn. nr geod. 417/3, o pow. 666 m2
cena wywoławcza – 17.100,00 zł, wadium 1.710,00 zł
-działka ozn. nr geod. 417/4, o pow. 658 m2
cena wywoławcza – 17.000,00 zł, wadium 1.700,00 zł

Powyższe działki położone są w Rucianem-Nidzie przy ul. Gruntowej, ujawnione są w KW – 12959, przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Działki są wolne od obciążeń hipotecznych.
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 19 maja 2006 roku, o godzinie 11.30, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do
dnia 16 maja 2006 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 22% podatek VAT.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).
Data powstania: środa, 5 kwi 2006 09:41
Data opublikowania: środa, 5 kwi 2006 14:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 maj 2006 12:27
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3235 razy