BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę płytek chodnikowych, obrzeży i krawężników na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, www.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę płytek chodnikowych, obrzeży i krawężników na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV - 45233222-1
Termin realizacji zamówienia do 31.12.2006 r., wg zapotrzebowań.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa – transport i rozładunek płytek chodnikowych, obrzeży i krawężników na teren miasta i gminy Ruciane-Nida w ilościach:
- płytki chodnikowe w ilości 1900 m2 (w kolorze szarym, wym.: ok. 30 cm x 30 cm +- 5 cm, grubość 5 cm );
-.płytki chodnikowe w ilości 480 m2 (w kolorze czerwonym, wym. ok. 30 cm x 30 cm +- 5 cm, grubość 5 cm,);
- obrzeża chodnikowe w ilości 2800 mb (w kolorze szarym);
- krawężniki w ilości 2200 mb (grubość 15 cm, w kolorze szarym).
Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Artur Chudzik – w przedmiocie zamówienia , tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 54, w godz. 800- 1400, pokój nr 3.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 25 kwietnia 2006 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 kwietnia 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Posiadają niezbędną wiedzie i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może posiadać rozwiązań wariantowych i częściowych.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 7 kwietnia 2006 r.
- zdjęto z tablicy w dniu 25 kwietnia 2006 r.

Data powstania: piątek, 7 kwi 2006 10:53
Data opublikowania: piątek, 7 kwi 2006 14:36
Data przejścia do archiwum: środa, 26 kwi 2006 08:55
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3403 razy