BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu


Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004r. Nr 207, poz. 2108)Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej:
A/ ozn. nr geod. 220/13, o pow. 959 m2
Cena wywoławcza 24.000,00 zł, wadium 2.400,00 zł
B/ ozn. nr geod. 220/14, o pow. 984 m2
Cena wywoławcza 24.630,00 zł, wadium 2.460,00 zł
C/ ozn. nr geod. 226/35, o pow. 1.148 m2
Cena wywoławcza 28.730,00 zł, wadium 2.870,00 zł
D/ ozn. nr geod. 226/38, o pow. 1.638 m2
Cena wywoławcza 41.000,00 zł, wadium 4.100,00 zł
E/ ozn. nr geod. 226/39, o pow. 987 m2
Cena wywoławcza 24.700,00 zł, wadium 2.470,00 zł
F/ ozn. nr geod. 226/40, o pow. 1.014 m2
Cena wywoławcza 25.380,00 zł, wadium 2.530,00 zł
G/ ozn. nr geod. 226/42, o pow. 1.019 m2
Cena wywoławcza 25.500,00 zł, wadium 2.550,00 zł
H/ ozn. nr geod. 226/43, o pow. 1.012 m2
Cena wywoławcza 25.330,00 zł, wadium 2.530,00 zł
I/ ozn. nr geod. 226/44, o pow. 912 m2
Cena wywoławcza 22.830,00 zł, wadium 2.280,00 zł
J/ ozn. nr geod. 226/45, o pow. 932 m2
Cena wywoławcza 23.330,00 zł, wadium 2.330,00 zł
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
31 maja 2006 roku o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce,
w terminie do dnia 29 maja 2006 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem (pokój nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
7. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz. 592).


Data powstania: wtorek, 25 kwi 2006 13:48
Data opublikowania: wtorek, 25 kwi 2006 14:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 cze 2006 14:31
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3363 razy