BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6733.143.2014
Ruciane-Nida, dnia 15 grudnia 2014r.

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu ul. Czerniewskiego 6, 12 – 200 Pisz
U S T A L A M
lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1777N – Wejsuny-DK nr 58 od km 11+149 do km 13+411 wraz z przebudową mostu w km 12+922, na działkach o numerach ewidencyjnych: 59, 73, 71 obręb 13-Wejsuny oraz 138/1, 138/2, 59, 54 obręb 7-Onufryjewo , gmina Ruciane-Nida.
1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji
Budowa obiektu liniowego infrastruktury technicznej. Inwestycja stanowi cel publiczny
w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.518 j.t.).
1.1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1777N – Wejsuny-DK nr 58 od km 11+149 do km 13+411 wraz z przebudową mostu w km 12+922, na działkach o numerach ewidencyjnych: 59, 73, 71 obręb 13-Wejsuny oraz 138/1, 138/2, 59, 54 obręb 7-Onufryjewo , gmina Ruciane-Nida.


2. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
2.1 Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Nie dotyczy.
2.2 Parametry techniczne inwestycji
Inwestycja polegać będzie na :
- wzmocnieniu istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z jednoczesnym poszerzeniem do 5,5 m na przekroju drogowym i do 6,0 m o przekroju ulicznym z chodnikami o szer. 2,0 m;
- przebudowie dwóch przepustów pod drogą w km 11+378,5 i w km 11+763,5;
- wykonaniu nowych nawierzchni zjazdów indywidualnych i na drogi boczne z przebudową przepustów pod zjazdami;
- przebudowie kanalizacji deszczowej w m. Wejsunek na odcinku o przekroju ulicznym;
- uzupełnieniu poboczy kruszywem naturalnym;
- wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego;
- wykonaniu robót rozbiórkowych na moście;
- wzmocnieniu konstrukcji mostu wraz z poszerzeniem jezdni na moście do 6,0 m i mostu do 9,2 m;
- ustawieniu bariero poręczy na moście i barier drogowych na dojazdach do mostu;
- zabezpieczeniu antykorozyjnym starego i nowego betonu.
2.3 Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
• w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm..); w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm..);
• w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
• inwestycja znajduje się w granicach „Mazurskiego Parku Krajobrazowego",
na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506);
• inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008 oraz w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska – kod obszaru PLH280048. Zgodnie z art. 96 ust.l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 127 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz gospodarczego, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w bezpośredniej bliskości innych zabudowań o podobnej funkcji, na terenie silnie zantropogenizowanym. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi zmianami z 2008 r.) oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506);
• planowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
• dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja znak: PNO.6220.13.2014 z dnia 22 października 2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania pozwolenia na budowę, użytkowania i utrzymania przedmiotowej inwestycji musi być zgodne z warunkami określonymi decyzją środowiskową oraz przepisami odrębnymi.
2.4 Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2.5 Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz Infrastruktury technicznej
W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącymi sieciami
i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową
i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.
2.6 Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich
Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.
2.7 Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.
2.8 Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych
a) dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
b) w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
3. Teren Inwestycji
Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr: 59, 73, 71 obręb 13-Wejsuny oraz 138/1, 138/2, 59, 54 obręb 7-Onufryjewo , gmina Ruciane-Nida.

UZASADNIENIE
Inwestor - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu ul. Czerniewskiego 6, 12 – 200 Pisz, w dniu 24 listopada 2014r. złożył wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1777N – Wejsuny-DK nr 58 od km 11+149 do km 13+411 wraz z przebudową mostu w km 12+922, na działkach o numerach ewidencyjnych: 59, 73, 71 obręb 13-Wejsuny oraz 138/1, 138/2, 59, 54 obręb 7-Onufryjewo , gmina Ruciane-Nida. Z dniem 25 listopada 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wszczął przedmiotowe postępowanie, natomiast dnia 27 listopada wystąpił o stosowne uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie. RDOŚ
w Olsztynie pismem z dnia 15 grudnia 2014r. znak WOPN-OOP.612.126.144.2014.MMI powiadomił tut. urząd, że nie zajmie stanowiska w wyznaczonym terminie. Dzięki temu wymagane uzgodnienie nastąpiło z mocy samego prawa.
Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

a) Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
b) Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
c) Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Maciej Wronka spełniający warunek, o którym mowa
w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn.zm.)
Projekt niniejszej decyzji przed jej wydaniem został uzgodniony z:
1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakresie ochrony przyrody na podstawie art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647, ze zm.)

Pouczenie

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.
Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2014 07:38
Data opublikowania: wtorek, 16 gru 2014 07:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 sty 2015 11:42
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2847 razy