BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 20209 - 2015; data zamieszczenia: 16.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19137 - 2015 data 12.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, fax. 087 4254456.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej robot budowlanej, polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto. Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych, o którym mowa powyżej oraz złożenia poświadczeń lub innych dokumentów dotyczy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto.
W ogłoszeniu powinno być: b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej robot budowlanej, polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto. Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych, o którym mowa powyżej oraz złożenia poświadczeń lub innych dokumentów dotyczy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1.
W ogłoszeniu jest: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych, o którym mowa powyżej oraz złożenia poświadczeń lub innych dokumentów dotyczy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto.
W ogłoszeniu powinno być: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych, o którym mowa powyżej oraz złożenia poświadczeń lub innych dokumentów dotyczy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2015 godzina 09:30.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2015 godzina 09:30.
Data powstania: poniedziałek, 16 lut 2015 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lut 2015 10:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 mar 2015 13:14
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1835 razy