BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603):

Nr geod. 68, pow. 3.403 m2,położona Ruciane-Nida ul. Mazurska, KW 26075

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana zabudowana, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31.12.2003 roku pod ośrodek turystyczny. Sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Cena: 35.102,20 zł
(według wyliczenia:
28.510,00 zł + 22% VAT tj.6.272,20 zł =34.782,20 zł +
Koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w kwocie 320,00 zł = 35.102,20 zł)

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego zgodnie z uchwałą nr XLI/ 23/2006, z dnia 27.04.2006 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Nabywca cenę sprzedaży w kwocie 35.102,20 zł winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.

3.Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie sprzedaży.

4.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 7 lipca 2006 roku do dnia 28 lipca 2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: poniedziałek, 3 lip 2006 11:19
Data opublikowania: piątek, 7 lip 2006 08:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sie 2006 14:10
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3303 razy