BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


Przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku )


Nr geod. 112/1,Pow. 4.300 m2,Położenie Końcewo, KW 7373
Cena 4.050,00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest działka stanowiąca własność gminy Ruciane-Nida, która w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31.12.2003 roku występowała jako teren istniejących użytków rolnych. Jest to działka rolna.

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu, w wykonaniu uchwały nr XLI/27/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nidzie, z dnia 27.04.2006 roku. Działka nie posiada dostępu do drogi.

2.Zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony który wyłoni nabywcę i cenę sprzedaży nieruchomości. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży na rzecz sprzedawcy, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.Do ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

4.Sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).

5.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

6.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 7.07.2006 roku do dnia 28.07.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Data powstania: środa, 12 lip 2006 08:52
Data opublikowania: czwartek, 13 lip 2006 12:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sie 2006 14:10
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2981 razy