BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ST. DS. WYMIARU PODATKU

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

 

1. Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatku:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne),

- podatku rolnego (osoby fizyczne),

- podatku leśnego (osoby fizyczne).

2. Terminowe dokonywanie wymiaru i wystawiane decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego dla podatników Gminy Ruciane-Nida.

3. Bieżące wprowadzanie zmian geodezyjnych na konta gospodarstw i nieruchomości.

4. Bieżące dokonywanie przypisów i odpisów w rejestrze zobowiązania pieniężnego oraz ich uzgadnianie
z księgowością podatkową.

5. Terminowe wyliczanie skutków finansowych z tytułu udzielonych ulg ustawowych, zaniechań poboru podatków oraz skutków obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Miejską Ruciane-Nida w zakresie: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji w zakresie skutków finansowych.

6. Przyjmowanie wniosków i terminowe sporządzanie decyzji w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej, ulgi żołnierskiej i z tytułu nabycia gruntów.

7. Rozpatrywanie odwołań i skarg w sprawach wymiaru zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych.

8. Prowadzenie metryk spraw będących w toku postępowania.

9. Przeprowadzanie kontroli dotyczącej podatku od nieruchomości pod względem zgodności wykazanych danych do wymiaru ze stanem faktycznym

10. Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego, wysokości dochodów osiąganych z gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie rejestru tych zaświadczeń.

11. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Ruciane-Nida w sprawie: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

12. Załatwianie spraw dotyczących zwolnienia z podatku rolnego gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.

13. Terminowe i zgodne z przepisami rozliczanie inkasentów za pobór podatków.

14. Współpraca z Kierownikiem Referatu Finansowego przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy w tym, realizacji dochodów budżetowych i wydatków.

15. Prowadzenie postępowań w sprawach podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

16. Terminowe i rzetelne prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego.

17. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań wynikających z pracy na zajmowanym stanowisku.

18. Terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami załatwianie korespondencji.

19. Przygotowywanie dokumentów do archiwum zakładowego.

20. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i Kierownika Referatu Finansowego.

 

Data powstania: poniedziałek, 10 sie 2015 14:14
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sie 2015 14:16
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 5131 razy