BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

na remont nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy w Rucianem-Nidzie
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 423 11 40, www.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 45233142-6, 45233220-7
Termin realizacji zamówienia do 15 października 2006 r. wg zapotrzebowań.
Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy (naprawa) nawierzchni bitumicznych dróg o powierzchni ok. 650 m2 grysami o frakcji 2-6,3 i 6,3-12,8 mm oraz emulsją asfaltową.
Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia tel. 087 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Artur Chudzik – w przedmiocie zamówienia , tel. 087 423 10 36 w. 31, w godz. 800- 1400, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 12 września 2006 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 września 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1.Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3.Posiadają niezbędną wiedzie i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje składania wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.08.2006 r.
Data powstania: czwartek, 24 sie 2006 12:27
Data opublikowania: czwartek, 24 sie 2006 14:30
Data przejścia do archiwum: środa, 13 wrz 2006 08:24
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2980 razy