BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE NA SESJĘ BUDŻETOWĄ

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida OR. 0002.12.2015 Ruciane-Nida, 2 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) zwołuję na dzień 16 grudnia 2015 r. (środa) o godz.1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XVI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XV sesji Rady Miejskiej w dniu

25 listopada 2015 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

C. Część uchwałodawcza :

7.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025,

 • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.,

 • ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na 2016 r.,

 • Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

 • utworzenia sołectwa Popielno,

 • aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

 • aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

 • przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Ruciane-Nida – ul. Gałczyńskiego, ul. Słoneczna,

 • dokapitalizowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Rucianem-Nidzie kwotą w wysokości 12.500 zł.

 • uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.:„System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie, Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE,

 • gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 

8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2016 – 2025

 • przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2016 – 2025,

 • przedstawienie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej,

 • przedstawienie opinii Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Rady Miejskiej,

 • dyskusja,

 • podjęcie uchwały.

 

9. Przyjęcie budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2016 rok:

 • przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2016r.

 • przedstawienie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej,

 • przedstawienie opinii Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Rady Miejskiej,

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały budżetowej,

 • dyskusja,

 • podjęcie uchwały.

 

D. Statutowe elementy obrad:

10. Interpelacje radnych.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: czwartek, 10 gru 2015 09:24
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2015 09:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 gru 2015 08:39
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2251 razy