BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 

Do Zamawiającego w dniu 01 kwietnia 2016 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

Odp. 1 Zamawiający umożliwiając wykonanie zamówienia przez podwykonawców i dopuszczając nadawanie części przesyłek przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego - nie dopuszcza, aby przesyłki Zamawiającego były umieszczane w innych kopertach oraz aby na dowodzie nadania figurował inny podmiot niż Zamawiający.

Odp. 2 Zamawiający nie dopuszcza nadawanie przesyłek przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej umowy – zgodnie z art. 2 pkt 9b) Prawo zamówień publicznych i art. 35 Prawa pocztowego – zawartej w formie pisemnej oraz określającej w szczególności wymagania, o których mowa w art. 35 ust. 2 Prawa pocztowego.

Odp. 3 Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez operatora pocztowego przesyłki pocztowej innemu operatorowi bez zawarcia stosownej umowy. Zmawiający uzna takie działanie za naruszenie warunków zamówienia.

Odp. 4 Tak, Zamawiający wymaga, aby reklamacjerealizowane były z zachowaniem obowiązujących przepisów, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usług pocztowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468).

Odp. 5

1) Zamawiający zakłada, że taka potrzeba może nastąpić w trakcie realizacji zamówienia.

2) Zamawiający wymaga, aby na przesyłkach przeznaczonych do nadania oraz dokumentach nadawczych pozostawały napisy/nadruki identyfikujące jednoznacznie Zamawiającego jako nadawcę. Zamawiający dopuszcza rozwiązania, które są niezbędne do prawidłowego nadania i obiegu przesyłek bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów oraz nakładów pracy przez Zamawiającego.

3) Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z warunkami, określonymi w umowie, opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 pkt 13 do SIWZ) oraz z obowiązującymi przepisami i odpowiada za skuteczny i prawidłowy odbiór awizowanych przesyłek.

4) Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z warunkami, określonymi w umowie i odpowiada za prawidłową realizację usług. Usługi mają być realizowana zgodnie z treścią SIWZ oraz obowiązującymi przepisami. Ewentualne naruszenie przepisów będzie oceniane w konkretnym przypadku.

5) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płacone zgodnie z cenami zawartymi w Formularzu cenowym dołączonym do oferty Wykonawcy. Zamawiający nie będzie uwzględniał dodatkowych kosztów za tzw. „przesyłki terminowe”. Wszystkie koszty za usługi należy uwzględnić w kosztach Wykonawcy, w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia przez podwykonawcę w oparciu o umowę regulującą ich współpracę, której zapisy nie są w sprzeczności z treścią umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

6) Zgodnie z zapisami SIWZ druki potwierdzenia odbioru dostarcza Zamawiającemu bezpłatnie Wykonawca. Muszą być sporządzone zgodnie ze standardami pocztowymi, a niezbędne do wykorzystania jako dowód w sprawie przy realizacji zadań Zamawiającego, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23).

7) Odpowiedź w wyjaśnieniu do pytania Nr 1.

8) Zamawiający nie będzie ingerował w formę współpracy Wykonawcy z podwykonawcą, jednak nie dopuszcza w ramach realizacji zamówienia świadczenia usług pośrednictwa. Zamawiający informuje, iż wymaga wykonywania usług pocztowych w rozumieniu Prawa pocztowego.

9) Zamawiający nie akceptuje ryzyka związanego z opóźnieniem nadania przesyłek przez operatora pocztowego, dla których dzień nadania przesyłki ma być ostatnim dniem na zachowanie terminu określonego w KPC, KPK, KPA i Ordynacji podatkowej. Zamawiający nie ingeruje w jaki sposób Wykonawca doręczy przesyłki, pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami. Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w umowie i odpowiada za prawidłowe doręczenie przesyłek.

Odp. 6 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ” poprzez dodanie w załączniku nr 3 do SIWZ – Formularzu cenowym w pozycjach 7 i 8 oznaczenia gabarytu „B”.

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści SIWZ nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 8 kwietnia 2016 r. o godz. 930.

Informacja o zmianie treści SIWZ stanowi integralną część tej specyfikacji.

Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą zmianą w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 
Załączniki:
treść zapytania nr 1
załącznik nr 3 – Formularz cenowy (zmieniony)
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 kwi 2016 12:19
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2016 11:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 kwi 2016 09:00
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2125 razy